برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1432 100 1

superordinate

/ˌsuːpərˈɔːrdɪnət/ /ˌsuːpərˈɔːdɪnət/

معنی: مافوق، فرمانفرما، شخص بالاتر، ارشد
معانی دیگر: (از نظر رتبه و مقام و رده) والا، سرآمد، عالی

بررسی کلمه superordinate

صفت ( adjective )
• : تعریف: of a higher kind, rank, degree, or the like.
اسم ( noun )
• : تعریف: a person or thing that is of a higher degree, rank, kind, or the like.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: superordinates, superordinating, superordinated
• : تعریف: to raise to a higher rank or position.

واژه superordinate در جمله های نمونه

1. The fuel now is superordinated for the city's pollution.
[ترجمه ترگمان]سوخت اکنون برای آلودگی شهر ضروری است
[ترجمه گوگل]سوخت در حال حاضر برای آلودگی شهر هدایت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The relation of hyponym, superordinate, synonym and inclusion of words have influenced our comprehension in sentence meaning.
[ترجمه ترگمان]رابطه of، superordinate، synonym و گنجاندن کلمات بر درک ما در معنای جمله تاثیر داشته‌اند
[ترجمه گوگل]رابطه هیپونیم، پراکنده، مترادف و درج واژه ها بر روی درک ما در معنای جمله تأثیر داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Superordinate to first-person pronouns, self-addressing terms play an important role in communication.
[ترجمه ترگمان]واژه‌های pronouns به شخص اول، بیان خود - آدرس، نقش مهمی در ارتباط ایفا می‌کنند
[ترجمه گوگل]عبارات اولویت اول، عبارات خودکفایی نقش مهمی در برقراری ارتباط دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The results show that the superordinate goal inference is constructed on-line in reading. They support the constructionist theory.
...

مترادف superordinate

مافوق (اسم)
superior , overlord , superordinate
فرمانفرما (اسم)
commander , ruler , superordinate , emperor , governor-general
شخص بالاتر (اسم)
superordinate
ارشد (صفت)
superior , senior , commander , major , eldest , classy , elder , superordinate , old-line , first-born , higher-up

معنی کلمه superordinate به انگلیسی

superordinate
• higher-up, superior, something superior; person of higher status; (linguistics) hypernym, word with an extensive meaning that forms a category under which more specific words fall, word that is more general than another given word (such as: "musical instrument" is a hypernym of "piano")
• higher in status; of higher value
• place in a superior rank, put in a superior status
• a superordinate is a word which is related in meaning to another word, but has a more general meaning. for example, the word `person' is a superordinate of the words `man' and `woman'.

superordinate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

remex star marjan
والا از نظر مقام
فاطمه
والا مقام
مريم جواهري
سرگروه
میلاد علی پور
فراگیر (واژه ای عام که واژه های خاص را در زیرمجموعه ی خود دارد مانند واژه پستاندار که انسان و سایر پستانداران زیرمجموعه آن هستند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی superordinate
کلمه : superordinate
املای فارسی : سوپرردینت
اشتباه تایپی : سعحثقخقیهدشفث
عکس superordinate : در گوگل

آیا معنی superordinate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )