برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1404 100 1

superiority

/ˌsuːpɪriˈɔːrəti/ /su:ˌpɪərɪˈɒrɪti/

معنی: مزیت، برتری، تفوق، رفعت، ارشدیت، بزرگتری
معانی دیگر: رجحان، ارجحیت، تقدم، اولویت، مهتری، چیرگی

بررسی کلمه superiority

اسم ( noun )
• : تعریف: the quality or state of being superior.
متضاد: inferiority
مشابه: advantage, ascendancy, distinction, eminence, excellence, precedence, prominence, superlativeness, supremacy, upper hand

واژه superiority در جمله های نمونه

1. the undeniable superiority of their products
برتری انکارناپذیر فرآورده‌های آنها

2. the overwhelming air superiority of the allies
برتری کوبنده‌ی نیروی هوایی متفقین

3. the myth of racial superiority
افسانه‌ی برتری نژادی

4. he reversed himself about the superiority of his own mother's cooking
درباره‌ی برتری پخت و پز مادرش تغییر رای داد.

5. the chinese army had a numerical superiority
قشون چین از نظر تعداد نفرات برتری داشت.

6. the intellect of the city recognized his superiority
خردمندان شهر برتری او را تشخیص دادند.

7. he was prepossessed with the idea of his own superiority
فکر برتر بودن خودش کاملا مغز او را تسخیر کرده بود.

8. The US will need a three-to-one superiority in forces to be sure of a successful attack.
[ترجمه ترگمان]آمریکا برای اطمینان از یک حمله موفق به یک برتری ۳ به یک نیاز خواهد داشت
[ترجمه گوگل]ایالات متحده نیاز به یک برتری سه به یک در نیروهای لازم برای اطمینان از یک حمله موفق دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Lilith resented Adam's pretensions to su ...

مترادف superiority

مزیت (اسم)
benefit , advantage , privilege , boon , preponderance , excellence , superiority , preference , profit , behoof , vantage
برتری (اسم)
influence , power , leadership , precedence , advantage , preponderance , excellence , superiority , supremacy , preference , priority , profit , predominance , vantage , primacy , hegemony , distinction , predomination , prominence , salience , saliency , headship , majesty , excellency , predominancy , pre-eminence
تفوق (اسم)
prevalence , influence , advantage , excellence , superiority , supremacy , predominance , domination , ascendancy , vantage , ascendency , hegemony , headship , predominancy , pre-emimence
رفعت (اسم)
superiority , height , sublimity , elation , stature , supereminence
ارشدیت (اسم)
superiority , primogeniture , seniority
بزرگتری (اسم)
superiority

معنی عبارات مرتبط با superiority به فارسی

(عقده) خود بزرگ بینی، خود برتر بینی (در برابر: خود کوچک بینی inferiority complex)

معنی کلمه superiority به انگلیسی

superiority
• state or quality of being superior
• the superiority of someone or something is the fact that they are better than other people or things.
• if a country has military superiority, it has more advanced weapons or more troops than other countries.
superiority complex
• condition in which a person believes himself to be better than others
moral superiority
• more highly-developed conscience, greater understanding of ethical issues

superiority را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نونی
" ارجهیت - برتری "
محمد ولی زاده
the fact that one person or thing is better,more powerful, etc than other: their obvious superiority over the other team ; Their country relies heavily on it's air superiority.
برتری
مزیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی superiority
کلمه : superiority
املای فارسی : سوپریریتی
اشتباه تایپی : سعحثقهخقهفغ
عکس superiority : در گوگل

آیا معنی superiority مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )