برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

suffice it to say that


همینقدر بس که

واژه suffice it to say that در جمله های نمونه

1. Suffice it to say that afterwards we never met again.
[ترجمه ترگمان]همین قدر کافی است بگویم که بعد از آن دیگر همدیگر را ندیده بودیم
[ترجمه گوگل]کافی است بگوییم که بعدا ما هرگز ملاقات نکردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I won't go into all the depressing details; suffice it to say that the whole affair was an utter disaster.
[ترجمه ترگمان]من به جزئیات غم‌انگیز نخواهم رفت، کافی است بگویم که این ماجرا یک فاجعه تمام‌عیار است
[ترجمه گوگل]من به تمام جزئیات افسرده نمی روم کافی است بگوئید که تمام امور یک فاجعه کاملا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Suffice it to say that they're having marital problems.
[ترجمه ترگمان]همین قدر کافی است که بگوییم آن‌ها مشکلات زناشویی دارند
[ترجمه گوگل]کافی است بگویم که آنها مشکلات زناشویی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I won't go into all the details. Suffice it to say that the whole event was a complete disaster.
[ترجمه ترگمان]من وارد جزئ ...

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ali
همین قدر برای گفتن کافی است که
Suffice it to say that they're having marital problems.
همین قدر برای گفتن کافی است که آنها دارای مشکلات روحی هستند.
محمد رومزی
فقط در همین حد بگم که...
فقط همین کفایت میکنه که بگم...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی suffice it to say that

کلمه : suffice it to say that
املای فارسی : سوففیک ایت تو سعی‌ تحت
اشتباه تایپی : سعببهزث هف فخ سشغ فاشف
عکس suffice it to say that : در گوگل

آیا معنی suffice it to say that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )