برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1431 100 1

subversion

/səbˈvɜːrʒən/ /səbˈvɜːʃn̩/

معنی: تخریب، انهدام، خرابکاری، درون واژگونی
معانی دیگر: براندازی، تخریب از درون، فرو پاشگری، وابسته به خرابکاری

بررسی کلمه subversion

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or an instance of undermining or overthrowing, esp. an established government.
مترادف: overthrow, sabotage, undermining, undoing
مشابه: coup, insurgence, insurrection, mutiny, overturn, rebellion, revolt, revolution, sedition, toppling, undercutting, uprising

(2) تعریف: the condition of being undermined or overthrown.
مترادف: defeat, overthrow
مشابه: abolition, destruction, downfall, fall, overturn, vanquishment

واژه subversion در جمله های نمونه

1. because of communist subversion
به خاطر خرابکاری کمونیست‌ها

2. He was found guilty of subversion and imprisoned.
[ترجمه ترگمان]او در براندازی و زندانی شدن مجرم شناخته شد
[ترجمه گوگل]او مجرم شناخته شد و به زندان افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was arrested in parliament on charges of subversion for organizing the demonstration.
[ترجمه ترگمان]او در پارلمان به اتهام خرابکاری برای سازماندهی تظاهرات دستگیر شد
[ترجمه گوگل]او در پارلمان به اتهام تقلب برای سازماندهی تظاهرات دستگیر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Up in the shanty towns subversion ruled.
[ترجمه ترگمان]تا آنجا که در کلبه‌ای که در آن کلبه بود، خرابکاری می‌کردند
[ترجمه گوگل]بالا در شهر های شلوغ سرزنش حکم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. And the relevance of Northern Ireland to the subversion of democracy in Britain remains mystified.
[ترجمه ترگمان]و ارتباط ایرلند شمالی با بران ...

مترادف subversion

تخریب (اسم)
destruction , demolition , subversion
انهدام (اسم)
extinction , destruction , devastation , demolition , subversion , stramash
خرابکاری (اسم)
obliteration , desolation , subversion , sabotage
درون واژگونی (اسم)
subversion

معنی کلمه subversion به انگلیسی

subversion
• overthrow, sedition, subversion, systematic undermining of a government secretly from within; state of being overthrown
• subversion is a secret or subtle attempt to weaken or destroy a political system or government; a formal word.

subversion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شایان
فروپاشی
امید
استحاله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی subversion
کلمه : subversion
املای فارسی : سوبورسین
اشتباه تایپی : سعذرثقسهخد
عکس subversion : در گوگل

آیا معنی subversion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )