برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

subtle

/ˈsətl̩/ /ˈsʌtl̩/

معنی: دقیق، زیرک، محیل، لطیف، تیز و نافذ
معانی دیگر: کم چگال، نامتکاثف، کم غلظت، ناچگال، بسیط، نافشرده، نامتراکم، ناهمفشرده، موشکاف، موبین، نازک انگار، ظریف انگار، زیرکانه، موشکافانه، موبینانه، نازک انگارانه، ظریف انگارانه، ریز ساخت، پیچیده، حساس، نامحسوس، کم نمود، مبهم، ترفندین، حیله گر، حیله آمیز، دستانی، فندآمیز، فریب آمیز، ماهرانه

بررسی کلمه subtle

صفت ( adjective )
حالات: subtler, subtlest
مشتقات: subtly (adv.), subtleness (n.)
(1) تعریف: difficult to detect or define; elusive or ambiguous.
مترادف: elusive, fine
متضاد: broad, dominant, dramatic, obvious, startling, unsubtle
مشابه: ambiguous, delicate, imperceptible, light, nice, soft

- There was subtle change in her son's attitude that only she noticed.
[ترجمه ترگمان] تغییر ظریفی در رفتار پسرش بود که فقط او توجه می‌کرد
[ترجمه گوگل] تغییری ظریف در نگرش پسرش داشت که تنها او متوجه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He likes a subtle flavor of garlic in food, but he doesn't care for garlic when it's overpowering.
[ترجمه ترگمان] او طعم تند سیر سیر در غذا را دوست دارد، اما وقتی غیرقابل‌تحمل است به سیر توجهی نمی‌کند
[ترجمه گوگل] او عطر و طعم ظریف سیر را در غذا دوست دارد، اما وقتی سیری می کند، برای سیر اهمیت نمی دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: causing delicate effects, or able to make fine distinctions.
مترادف: delicate, discriminating
متضاد: startling, unsubtle
مشابه: fine, muted, nice, refined, soft

...

واژه subtle در جمله های نمونه

1. subtle diplomacy
دیپلماسی ترفندآمیز

2. subtle distinctions
تمایزهای حساس

3. subtle reasoning
استدلال زیرکانه

4. a subtle device
یک ابزار ظریف

5. a subtle gas
گاز نامتراکم

6. a subtle hint
اشاره‌ی مبهم

7. a subtle scheme
یک نقشه‌ی حیله‌آمیز

8. a subtle thinker
یک متفکر ظریف انگار

9. I like the subtle friendship that does not hold people together.
[ترجمه ترگمان]من دوستی زیرکانه ای رو دوست دارم که مردم رو با هم نگه نمی داره
[ترجمه گوگل]من دوست داشتنی دوستانه است که مردم را با هم نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. She's been dropping subtle hints about what she'd like as a present.
[ترجمه ترگمان]او به چیزهایی که به عنوان هدیه دوست دارد اشاره می‌کند
[ترجمه گوگل]او نکات ظریف در مورد آنچه که او دوست دارد به عنوان یک حضور است
[ترجمه شما] ترجم ...

مترادف subtle

دقیق (صفت)
careful , accurate , precise , exact , detailed , stringent , astringent , tender , advertent , watchful , exquisite , wistful , sound , set , punctual , astute , scholastic , subtle , tenuous , particular , literal , punctilious , scrutinizing
زیرک (صفت)
brilliant , clever , sharp , nifty , parlous , smart , acute , keen , alert , shrewd , nimble , cunning , adroit , agile , versatile , insinuating , astute , designing , sagacious , subtile , subtle , knowledgeable , gash , perspicacious , canny , wily , resourceful , elusive
محیل (صفت)
sly , astute , subtile , subtle , pawky
لطیف (صفت)
fine , delicate , tender , gentle , soft , subtle , rare , fair , elegant , benignant , benign , fragile , tenuous , refined , precious , volatile , gossamer , incomparable
تیز و نافذ (صفت)
subtle

معنی subtle در دیکشنری تخصصی

subtle
[یوگا] در رویا تجربه ای از سطوح ظریف

معنی کلمه subtle به انگلیسی

subtle
• delicate; faint, elusive; implied; shrewd, astute; sly, cunning
• something that is subtle is not immediately obvious or noticeable, and is therefore a little difficult to explain or describe.
• someone who is subtle uses indirect and clever methods to achieve something.
subtle humor
• quiet and sophisticated humor
subtle sense of humor
• quiet and sophisticated sense of humor

subtle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
جلب توجه نکننده، غیر محسوس، ناپیدا
فارسی را پاس بداریم.
ظریف، ماهرانه، نامحسوس
ادیب
جزئی و پیش پا افتاده
محمد حسین حیدریان
ناچیز،ریز
مهران
بی حال
The colors are quite subtle
رنگها کاملا بی حال هستند
میثم علیزاده
● جزیی، نامشهود
● ماهرانه
● موبین، موشکاف
ملیکا
ملایم

مثلا در ترکیب subtle flavour که به معنی طعم ملایم هست. در مقابل strong flavour یا طعم قوی و تند و تیز
حاجی
زیرپوستی
احسان
کم
زیر در مورد صدا
زیرپوستی وار
علی هادی
ملایم برای طعم
Javad Asoodeh
تعریف : توجه کردن بهش و درکش آسون نیست، نیاز هست دقت بیشتری کرد تا فهمید.
مثال :
The pictures are similar, but there are subtle differences between them.
تصاویر شبیه هم هستند، اما یک تفاوت ریزی بینشون هست .

حسن
نا محسوس، رندانه، رند
پوریا برزعلی
(صفت است و دو معنی تقریبا متضاد دارد که بسته به جمله معنا پیدا میکند )
1- جزئی ، نامحسوس
2- کوچک اما مهم
English User
یواشکی ، نامحسوس
مهشید متین
سوسکی😜

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی subtle

کلمه : subtle
املای فارسی : سوبتل
اشتباه تایپی : سعذفمث
عکس subtle : در گوگل

آیا معنی subtle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )