برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1466 100 1

stylistic

/staɪˈlɪstɪk/ /staɪˈlɪstɪk/

وابسته به سبک (به ویژه سبک ادبی)، از نظر سبک، سبکی (stylistical هم می گویند)، وابسته به انشای ادبی، ادبی، ادیبانه

بررسی کلمه stylistic

صفت ( adjective )
مشتقات: stylistically (adv.)
• : تعریف: of, relating to, or concerned with style.

واژه stylistic در جمله های نمونه

1. the stylistic characteristics of nima's poetry
ویژگی‌های سبک شعر نیما

2. His writing is plain and direct, with no stylistic flourishes.
[ترجمه ترگمان]خط او رک و صریح است، و نه بزرگ و نه بزرگ
[ترجمه گوگل]نوشتن او ساده و مستقیم است، بدون شکوفایی سبک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Notice the stylistic similarities in the work of these three sculptors.
[ترجمه ترگمان]به شباهت‌های سبکی در کار این سه مجسمه توجه کنید
[ترجمه گوگل]توجه به شباهت های سبک در کار این سه مجسمه ساز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. All their works have stylistic similarities.
[ترجمه ترگمان]همه آثار آن‌ها شباهت‌های سبکی دارند
[ترجمه گوگل]همه آثار آنها شباهت های سبک دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There are some stylistic elements in the statue that just don't make sense.
[ترجمه ترگمان]برخی عناصر سبکی در این مجسمه وجود دارند که به هیچ وجه منطقی نیستند
[ترجمه ...

معنی کلمه stylistic به انگلیسی

stylistic
• of or pertaining to style
• stylistic describes things relating to the methods and techniques used in creating a piece of writing, music, or art.

stylistic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی رحیمیان
سبک وار
عباس محمدی
سبک شناسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stylistic
کلمه : stylistic
املای فارسی : ستیلیستیک
اشتباه تایپی : سفغمهسفهز
عکس stylistic : در گوگل

آیا معنی stylistic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران