برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

struggle

/ˈstrəɡl̩/ /ˈstrʌɡl̩/

معنی: مبارزه، کشمکش، کشاکش، تنازع، دست و پا کردن، مبارزه کردن، تقلا کردن، کوشش کردن
معانی دیگر: ستیزه کردن، ستیزیدن، دست به گریبان شدن، جنگیدن، کتک کاری کردن، درگیر شدن با، کشمکش کردن، تلاش کردن، پیکار کردن، کوشیدن، تکاپو کردن، با اشکال پیش رفتن، (به سختی) راه گشودن، درگیری، چالش، (نادر) با کوشش درآوردن یا انجام دادن، منازعه

بررسی کلمه struggle

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: struggles, struggling, struggled
(1) تعریف: to resist by flailing the limbs and writhing the body.
مترادف: battle
متضاد: give up
مشابه: fight, flail, resist, tussle

(2) تعریف: to contend strenuously with a difficult problem or situation.
مترادف: contend, grapple, strive, wrestle
مشابه: agonize, battle, cope, fight, labor, scramble, sweat, toil

- He struggled with his math homework all night.
[ترجمه بی نام] او تمام شب با تکلیف ریاضی خود کلنجار می رفت
|
[ترجمه ترگمان] تمام شب با تکالیف ریاضی خود کلنجار می‌رفت
[ترجمه گوگل] او با تکالیف ریاضی اش در تمام شب تلاش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to go forward by expending great energy.
مترادف: flounder, labor, toil
مشابه: plod, push, trudge

- They struggled through the deep snow.
[ترجمه ترگمان] به زحمت از میان برف عمیق بیرون رفتند ...

واژه struggle در جمله های نمونه

1. struggle for survival
پیکار ماندگاری،تنازع بقا

2. struggle to earn a living
تلاش معاش

3. to struggle through a thick forest
به سختی راه خود را در جنگل انبوه گشودن

4. power struggle
مبارزه برسر قدرت،پیکار جاه و مقام،تنازع قدرت

5. a ding-dong struggle
کشمکش پر زد و خورد

6. a lupine struggle
مبارزه‌ی ددمنشانه

7. the epic struggle of the free world against nazism
چالش حماسه آفرین جهان آزاد در برابر نازیسم

8. the eternal struggle of good against evil
مبارزه‌ی ابدی نیکی با بدی

9. that man's inward struggle
کشمکش وجدانی (درونی) آن مرد

10. they continued to struggle in the face of adversity
با وجود همه سختی‌ها به تلاش ادامه دادند.

11. to put up a struggle
تقلا کردن

12. the communist thesis about class struggle has been rejected by many thinkers
بسیاری از متفکران،بر نهشت کمونیست‌ها درباره‌ی مبارزه‌ی طبقاتی را رد کرده‌اند.

13. they were locked in a deadly ...

مترادف struggle

مبارزه (اسم)
battle , combat , struggle , championship , swordplay
کشمکش (اسم)
tension , conflict , toil , tussle , struggle , bout , scuffle , wrestle , skirmish , scrimmage , stour , wrestling
کشاکش (اسم)
conflict , strife , struggle
تنازع (اسم)
struggle
دست و پا کردن (فعل)
struggle , flounder
مبارزه کردن (فعل)
fight , combat , conflict , struggle , joust
تقلا کردن (فعل)
labor , heave , agonize , slog , tussle , scramble , struggle , tug , attempt , wrestle , put out , flounce , lay to
کوشش کردن (فعل)
labor , struggle , bend , assay , attempt , try , peg , strive

معنی عبارات مرتبط با struggle به فارسی

تنازع بقا
(فلسفه ی مارکس) تضاد طبقاتی، مبارزه ی طبقاتی
کوشش بیهوده، تقلای بیخود
مبارزه برسر قدرت، پیکار جاه و مقام، تنازع قدرت

معنی کلمه struggle به انگلیسی

struggle
• act of struggling; effort, exertion; conflict, strife
• endeavor, strive, try hard; fight, contend; advance with great effort
• if you struggle to do something, you try hard to do it, even though other people or things may be making it difficult for you to succeed. verb here but can also be used as a count noun. e.g. ...the day-to-day struggle for survival.
• if you struggle when you are being held, you try hard to get free.
• if two people struggle, they fight each other. verb here but can also be used as a count noun. e.g. there was a moment's struggle and the gun fell to the ground.
• a struggle is also an attempt to obtain something or to defeat someone who is denying you something such as your freedom.
• if a person or organization is struggling, they are likely to fail in what they are doing, even though they might be trying very hard.
• if you struggle to move yourself, you manage to do it with great difficulty.
• an activity that is a struggle is difficult and takes a lot of effort.
• if you struggle on, you manage to continue doing something but with great difficulty.
struggle for existence
• fight for life and death, fight that determines one's continuity
struggle for statehood
• fight to become an independent nation
bitter struggle
• intense conflict, hostile contest, fierce fight
class struggle
• fight between social classes, dispute between members of the upper and lower classes
fierce struggle
• fierce fight, harsh battle, deadly confrontation
perennial struggle
• eternal struggle, perpetual struggle
political struggle
• political methods of ac ...

struggle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
کلنجار رفتن
فرید
کشمکش
محمدرضا خسروی
دست و پنجه نرم کردن
فیض
تلاشگری
captain black
Fight
Smat
مبارزه،تقلا و کوشش (noun)
مبارزه کردن، تقلا کردن، کوشش کردن (verb)
فرهنگ
جان کندن
عليرضا كريمي وند
كوشش كردن تلاش كردن
جان كندن
عبدالرضارفيعي
كوشش كردن
خسرو
مبارزه کردن
🐾 مهدی صباغ
به شدت تلاش کردن برای به دست آوردن هدفی
جنگیدن با کسی یا چیزی
دست و پنجه نرم کردن با کسی یا چیزی
شاپور پلنگ
درگیر ی
Amax
منازعه
محمدرضا ایوبی صانع
با چنگ و دندان جنگیدن
Harad1997
دست و پا زدن،آستانه ی تلاش و مبارزه و جنگیدن
mouhebat
رنج کشیدن
helia
مناره
جنگیدن
دعوا کردن
درگیری
boshrabaran
دچار زحمت شدن
اسما
به زحمت افتادن، دشواری کشیدن
بی نام
مبارزه کردن
ESRaFIL
Noun: تلاش و مبارزه
Verb: تلاش و مبارزه کردن
سجاد صالحی توتاخانه
كلنجار رفتن، دست و پنجه نرم كردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی struggle

کلمه : struggle
املای فارسی : ستروگگل
اشتباه تایپی : سفقعللمث
عکس struggle : در گوگل

آیا معنی struggle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )