برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1404 100 1

strongly

/ˈstrɒŋli/ /ˈstrɒŋli/

معنی: شدیدا، جدا، قویا

بررسی کلمه strongly

قید ( adverb )
• : تعریف: with great certainty or passion.

- My father was strongly opposed to me joining the football team.
[ترجمه مهدی صباغ] پدرم به شدت مخالف پیوستن من به تیم فوتبال بود.
|
[ترجمه ترگمان] پدرم به شدت مخالف پیوستن من به تیم فوتبال بود
[ترجمه گوگل] پدرم به شدت با من به تیم فوتبال پیوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه strongly در جمله های نمونه

1. she strongly denounced the government's policies
او به شدت سیاست‌های دولت را تقبیح کرد.

2. feel strongly about (something)
(نسبت به چیزی) عقاید محکم داشتن،سخت معتقد بودن (به چیزی)

3. whatever is willed strongly will be achieved
آنچه که سخت اراده شود انجام خواهد یافت.

4. after a brief drop, stock prices reacted strongly
پس از نزول مختصر قیمت سهام به شدت شروع به افزایش کرد.

5. The bank strongly resisted cutting interest rates.
[ترجمه ترگمان]این بانک به شدت با کاهش نرخ سود مخالفت کرد
[ترجمه گوگل]این بانک به شدت به کاهش نرخ بهره مقاومت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We strongly advise you to rid yourself of the bad habit of smoking.
[ترجمه مهدی صباغ] ما اکیدا به شما توصیه میکنیم، عادت بد سیگار کشیدن را ترک کنید.|
[ترجمه ترگمان]ما شدیدا توصیه می‌کنیم که خودت را از عادت بد کشیدن خلاص کنی
[ترجمه گوگل]ما به شدت به شما توصیه می کنیم خود را از عادت بد برای سیگار ...

مترادف strongly

شدیدا (قید)
amain , strongly
جدا (قید)
strongly , asunder
قویا (قید)
strongly , forcefully

معنی کلمه strongly به انگلیسی

strongly
• forcefully, powerfully
• strongly- is used with past participles to form adjectives that describe the intensity of something.
strongly involved in
• greatly a part of -, greatly intermixed
denounce strongly
• severely condemn, express strong disapproval

strongly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علی کریمی
باقوت،باقدرت،قویا
میلاد علی پور
با قاطعیت
Ahmad
شدت و قدرت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی strongly
کلمه : strongly
املای فارسی : سترنگلی
اشتباه تایپی : سفقخدلمغ
عکس strongly : در گوگل

آیا معنی strongly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )