برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1565 100 1
شبکه مترجمین ایران

strong drink

/ˈstrɒŋˈdrɪŋk/ /strɒŋdrɪŋk/

مشروب پرالکل، نوشابه ی قوی، مشروب قوی و پر الکل

واژه strong drink در جمله های نمونه

1. He has tempered the strong drink with water.
[ترجمه ترگمان]نوشیدنی قوی را با آب tempered
[ترجمه گوگل]او نوشیدنی قوی را با آب خیس کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I haven't touched strong drink for years.
[ترجمه ترگمان]من سال‌ها مشروب قوی نخوردم
[ترجمه گوگل]من سالها نوشیدنی قوی ندیده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He kept away from strong drink for years, but recently I'm afraid he'begun to backslide.
[ترجمه ترگمان]او سال‌ها از نوشیدنی قوی دور شده بود، اما اخیرا متاسفانه داشت تغییر شکل می‌داد
[ترجمه گوگل]او سالها از نوشیدنی های قوی نگهداری می کرد، اما اخیرا من از اینکه او را به عقب برگردانم می ترسم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Strong drink can make you feel ill.
[ترجمه ترگمان]نوشیدنی قوی میتونه تو رو مریض کنه
[ترجمه گوگل]نوشیدنی قوی می تواند باعث بیماری شما شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه strong drink به انگلیسی

strong drink
• alcoholic drink

strong drink را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی strong drink

کلمه : strong drink
املای فارسی : استرانگ درینک
اشتباه تایپی : سفقخدل یقهدن
عکس strong drink : در گوگل

آیا معنی strong drink مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )