برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

striving


System.String[]

واژه striving در جمله های نمونه

1. we are all striving towards a common goal
ما همگی در جهت هدف مشترکی کوشا هستیم.

2. medicine was the prize david was striving for
پزشکی هدفی بود که داوید برای آن می‌کوشید.

3. In education we are striving not to teach youth to make a living, but to make a life.
[ترجمه مهدی] ما در آموزش و پرورش می کوشیم که به جوانان بیاموزیم چگونه زندگی را بسازند، نه اینکه چگونه زندگی کنند
|
[ترجمه ترگمان]در تحصیل، ما تلاش می‌کنیم که به جوانان آموزش دهیم که زندگی کنند، بلکه زندگی را بسازند
[ترجمه گوگل]در آموزش و پرورش ما تلاش می کنیم تا به جوانان آموزش ندهیم تا زندگی کنیم، اما زندگی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is ill sitting at Rome and striving with the Pope.
[ترجمه ترگمان]در رم نشستن و کوشش با پاپ ناخوش است
[ترجمه گوگل]بیمار در رم نشسته و در تلاش با پاپ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I was still striving to be successful.
...

مترادف striving

مجاهد (صفت)
fighting , zealous , striving

معنی کلمه striving به انگلیسی

striving
• strenuous effort made to attain a goal, effortful attempt to accomplish a task
striving toward
• aiming for; strive to achieve a goal

striving را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ati
تلاش كردن
رسول امینی
کوشا
کوشش
محدثه فرومدی
در تکاپو، در حال تکاپو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی striving
کلمه : striving
املای فارسی : ستریوینگ
اشتباه تایپی : سفقهرهدل
عکس striving : در گوگل

آیا معنی striving مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )