برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

striking

/ˈstraɪkɪŋ/ /ˈstraɪkɪŋ/

معنی: زننده، خیلی خوب، موثر، برجسته، گیرنده، قابل توجه
معانی دیگر: در حال اعتصاب

بررسی کلمه striking

صفت ( adjective )
مشتقات: strikingly (adv.), strikingness (n.)
(1) تعریف: outstanding; impressive.
مترادف: impressive
متضاد: ordinary, unimpressive
مشابه: awesome, dazzling, dramatic, extraordinary, fabulous, imposing, lively, magnificent, outstanding, splendid, stunning

- The child's talent was striking, and there was no doubt he'd win the competition.
[ترجمه ترگمان] استعداد کودک در حال ضربه زدن بود، و شکی نبود که او برنده مسابقه است
[ترجمه گوگل] استعداد کودک قابل توجه بود، و بدون شک او در رقابت برنده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- His wife is a striking beauty.
[ترجمه ترگمان] زنش خیلی خوشگل است
[ترجمه گوگل] همسرش زیبایی قابل توجه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: conspicuous or noticeable.
مترادف: conspicuous, notable, noticeable
متضاد: unremarkable
مشابه: apparent, blatant, clear, distinct, dramatic, eminent, evident, exceptional, extraordinary, flagrant, glaring, manifest, marked, obvious, outstanding, prominent, showy, unmistakable

- The difference between them is striking.
...

واژه striking در جمله های نمونه

1. striking cloud effects
جلوه‌ی چشمگیر ابر،ابر چشمگیری که (بیننده را) تحت تاثیر قرار می‌دهد

2. striking students disrupted the professors' meeting
دانشجویان اعتصابی جلسه استادان را به هم زدند.

3. striking students trashed the professors' lounge
دانشجویان اعتصابگر اتاق استادان را به هم ریختند.

4. light striking the wall
نوری که بردیوار می‌تابد

5. the striking workers are claiming a pay raise
کارگران اعتصابی خواستار اضافه مزد هستند.

6. the striking workers demonstrated
کارگران اعتصابی تظاهرات کردند.

7. the striking worker's pay was remitted
مزد کارگران اعتصابی پرداخت شد.

8. the striking workers picketed in front of the factory
کارگران اعتصابی جلو کارخانه شعار حمل کردند.

9. within striking distance
در فاصله‌ی نزدیک (برای حمله کردن یا دستیابی و غیره)

10. this building has a striking architectural design
این عمارت طرح معماری چشمگیری دارد.

11. his similarity to his father is striking
شباهت او به پدرش چشمگیر است.

12. salary increases were offere ...

مترادف striking

زننده (صفت)
hideous , vile , gaunt , spicy , sharp , harsh , tart , acrid , nasty , repulsive , repellent , acrimonious , striking , garish , striker , mordant , nippy , odoriferous , poignant , forbidding , squalid , biting , loathsome , lurid , repugnant , fulsome , disgusting , pungent , stinking , scabrous , glassy , indign , loathly , pit-a-pat
خیلی خوب (صفت)
extraordinary , admirable , very good , all right , corking , striking , remarkable
موثر (صفت)
operational , valid , drastic , effective , live , operative , striking , impressive , affective , efficient , efficacious , effectual , sensational , pivotal , forcible , weighty , pithy , forceful , fruity , operant
برجسته (صفت)
prime , master , striking , leading , protuberant , distinguished , outstanding , illustrious , dominant , bossed , prominent , eminent , bossy , gibbous , bulging , convex , bunchy , famous , predominant , egregious , noted , dome-shaped , kenspeckle , embossed , knobby , laureate , noticeable , overriding , palmary , stereometric , supereminent , torose
گیرنده (صفت)
catchy , fetching , striking , prehensile , mesmeric
قابل توجه (صفت)
significant , striking , noteworthy , substantial , considerable , remarkable , notable , noticeable

معنی عبارات مرتبط با striking به فارسی

(خرید و فروش سهام و اوراق بهادار) بهای مورد پذیرش

معنی striking در دیکشنری تخصصی

striking
[برق و الکترونیک] کار اندازی 1. آغاز شدن قوس الکتریکی با برخورد لحظه ای الکترودها به یکدیگر . 2. نشاندن الکتریکی پوسه نازک اولیه فلزی معمولاً در چگالی جریان بالا.
[عمران و معماری] قالب برداری
[عمران و معماری] درزبندی
[برق و الکترونیک] ولتاژ کار اندازی ولتاژ کاتد گرید لازم برای شروع جاری شدن جریان آند در لامپ گازی .

معنی کلمه striking به انگلیسی

striking
• arresting, noticeable, tending to draw attention
• act of hitting; refusal to work as a form of protest
• something that is striking is very noticeable or unusual.
• a striking person is very attractive.
• see also strike.
• if you are within striking distance of something, you are very near it and are able to reach it easily.
• you can also use within striking distance to say that someone is very close to achieving something.
striking distance
• distance within which a target can be hit
striking likeness
• amazing similarity, almost identical
striking root
• taking roots, being established, taking hold
striking up a relationship
• becoming acquainted through conversation, making friends

striking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aylar
Eye catching =
Attractive=
حمید پرهام
خیره کننده
KHn
Striking the ground=با زمین برخورد کردن
کریمی
دیدنی ، تماشایی ، باشکوه
mortazavi
حذف کردن از بین بردن
محدثه فرومدی
چشمگیر، شایان‌توجه، قابل‌ملاحظه، آشکار، مشهود، هویدا، واضح، نمایان، بارز
Abolfaz
Striking of this balance برقراری تعادل
Qki
تاثیر گذار
گیرنده
امین جهانگرد
جذاب و غیر عادی که جلب توجه میکنه
A dark man with striking features
فرهنگ
مثبت=خیره کننده
منفی=زننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی striking

کلمه : striking
املای فارسی : ستریکینگ
اشتباه تایپی : سفقهنهدل
عکس striking : در گوگل

آیا معنی striking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )