برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

strengthen

/ˈstreŋθn̩/ /ˈstreŋθn̩/

معنی: تشدید کردن، تحکیم کردن، محکم کردن، نیرومند کردن، قوی کردن، تقویت دادن، تقویت یافتن
معانی دیگر: نیرومند شدن یا کردن، تقویت شدن یا کردن، نیرو بخشیدن یا گرفتن، رمق گرفتن یا دادن، توان دادن، قوی شدن یا کردن

بررسی کلمه strengthen

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: strengthens, strengthening, strengthened
• : تعریف: to make stronger.
مترادف: fortify, heighten, intensify, nourish, reinforce, substantiate
متضاد: atrophy, attenuate, decrease, demolish, devitalize, dilute, diminish, enfeeble, shake, undermine, weaken
مشابه: arm, brace, build, buttress, consolidate, develop, feed, stay

- These exercises will help you strengthen those muscles.
[ترجمه ترگمان] این تمرینات به شما کمک خواهند کرد تا این ماهیچه‌ها را تقویت کنید
[ترجمه گوگل] این تمرینات به شما کمک می کند که این ماهیچه ها را تقویت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: strengthener (n.)
• : تعریف: to become stronger.
مشابه: build, develop, intensify

- His will to succeed strengthened each day.
[ترجمه ترگمان] اراده او هر روز قوی‌تر خواهد شد
[ترجمه گوگل] اراده او برای موفقیت هر روز تقویت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه strengthen در جمله های نمونه

1. to strengthen themselves, boxers do (rope) skipping
مشت‌بازها برای تقویت خود طناب بازی می‌کنند.

2. in order to strengthen the country's defensive forces
برای توان دادن به نیروهای پدآفندی کشور

3. the government tries to strengthen industry and commerce
دولت می‌کوشد صنعت و بازرگانی را تقویت کند.

4. Difficulties strengthen the mind, as labour does the body.
[ترجمه ترگمان]مشکلات ذهن را تقویت می‌کنند چون کار بدن را انجام می‌دهد
[ترجمه گوگل]دشواری ذهن را تقویت می کند، زیرا بدن بدن کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. We all agreed on a treaty to strengthen the cooperation between our two parties.
[ترجمه ترگمان]همه ما در مورد یک پیمان برای تقویت هم‌کاری بین دو طرف توافق کردیم
[ترجمه گوگل]همه ما در مورد یک معاهده برای توافق دو طرف دو طرف توافق کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He hoped to strengthen the position of the sciences in the leading universities.
[ترجمه ترگمان]او امیدوار بود که موقعیت علوم در دانشگاه‌های پیشرو را تقویت کند
[ترجمه گوگل ...

مترادف strengthen

تشدید کردن (فعل)
amplify , exacerbate , exasperate , intensify , strengthen , resonate
تحکیم کردن (فعل)
strengthen , bully , prestress
محکم کردن (فعل)
firm , fix , consolidate , reinforce , strengthen , stake , clinch , fasten , fixate , tighten , girth , chock , solidify , rivet
نیرومند کردن (فعل)
power , fortify , strengthen , gird
قوی کردن (فعل)
strengthen
تقویت دادن (فعل)
strengthen
تقویت یافتن (فعل)
strengthen

معنی strengthen در دیکشنری تخصصی

[صنایع غذایی] نیرومند کردن ، قوی کردن ، تقویت دادن ، تقویت یافتن ،

معنی کلمه strengthen به انگلیسی

strengthen
• make strong, fortify, reinforce, toughen; become strong
• if a number of people strengthen a group, they make it more powerful by joining it.
• if something strengthens an argument or opinion, it provides more reasons or evidence to support it.
• if a feeling or attitude strengthens or if someone or something strengthens it, it becomes more intense and has greater influence.
• if a relationship is strengthened, it becomes closer and is more likely to continue in the future.
• if a particular currency strengthens or is strengthened, its value increases in relation to the currency of one or more other countries.
• if something strengthens you, it increases your courage and determination.
• if something strengthens an object, it makes it able to withstand rough treatment or heavy weights.

strengthen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کوثر موسوی
تقویت
M. SH
قوی تر شدن
Hidden
معنی فارسی: تقویت کردن چیزی
معنی انگلیسی:to make sth strong or powerful
پاکیزه
استحکام، نیرومند کردن، تقویت بخشیدن
مهسا
توان نگهداری داشتن
توانایی نگهداری داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی strengthen

کلمه : strengthen
املای فارسی : سترنگتهن
اشتباه تایپی : سفقثدلفاثد
عکس strengthen : در گوگل

آیا معنی strengthen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )