برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1432 100 1

stoop

/ˈstuːp/ /stuːp/

معنی: خمیدگی، خم شدن، خمیدن، سرفرود آوردن، دولا شدن
معانی دیگر: (بدن خود را) خم کردن، دولا کردن یا شدن، خمیده کردن یا شدن یا بودن، قوز کردن، (خود را) خوار کردن، خفیف کردن، خود را پایین آوردن، کرنش کردن، خشوع کردن، (پرنده ی شکاری) شیرجه رفتن، (به سوی طعمه) سرازیر شدن، تواضع کردن، فروتنی کردن، (قدیمی) تسلیم شدن، (پرنده) پرواز سرازیر، شیرجه، دولاشدگی، پلکان جلو در خانه، ایوانچه، پله ی درگاه، تمکین

بررسی کلمه stoop

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: stoops, stooping, stooped
(1) تعریف: to bend the body forward and downward.
مترادف: bend
مشابه: bow, crouch, lean, scrooch, scrunch

- The boys stooped in order to peer through the crack in the wooden fence.
[ترجمه ترگمان] بچه‌ها خم شدند تا از شکاف در چوبی سرک بکشند
[ترجمه گوگل] پسران به دلیل نقاط ضعف در حصار چوبی، از هم جدا شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She stooped to pick up the crying toddler.
[ترجمه ترگمان] خم شد تا کودک نوپا را که گریه می‌کرد بردارد
[ترجمه گوگل] او برای نوشتن کودک نوپا گریه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to stand or walk with shoulders and neck drooping forward.
مترادف: slouch, slump
مشابه: cringe, crouch, droop, hunch

- From years of hard labor, the prisoners stooped.
[ترجمه ترگمان] از سال‌ها کار سخت، زندانی‌ها خم شدند
[ترجمه گوگل] از زمان کار سخت، زندانیان دستگیر شدند
[ترجمه شما] ترج ...

واژه stoop در جمله های نمونه

1. i will never stoop so low as to answer the insults of a drunken man
هرگز خودم را آنقدر پایین نخواهم آورد که به توهین مردی مست پاسخ بدهم.

2. to pass the low entrance, he had to stoop
برای عبور از مدخل کوتاه مجبور شد دولا شود.

3. We had to stoop to pass through the low entrance.
[ترجمه ترگمان]ما مجبور بودیم خم بشویم و از در ورودی عبور کنیم
[ترجمه گوگل]ما مجبور شدیم از طریق ورودی پایین عبور کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They will stoop to every low-down trick.
[ترجمه ترگمان]اونا به هر حقه پایین خم میشن
[ترجمه گوگل]آنها به هر ترفند کمرنگ ختم خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I refuse to stoop to such bullying tactics.
[ترجمه ترگمان]من قبول نمی‌کنم که این تاکتیک bullying رو به عهده بگیرم
[ترجمه گوگل]من از چنین تاکتیک های قلدری سر در نمی آورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They stood together on the stoop and rang the bell.
...

مترادف stoop

خمیدگی (اسم)
incline , bend , slouch , bent , curve , flexure , batter , curvature , hogging , flexion , stoop , crankle , tortuosity , droop , circumflexion , inflection , crookedness , inflexion , flection , nutation
خم شدن (فعل)
decline , bow , lean , bend , be inclined , stoop , sag , recline , leant , buckle , wilt
خمیدن (فعل)
decline , halt , cripple , bow , lean , hop , bend , limp , hobble , stoop
سرفرود آوردن (فعل)
submit , lout , stoop , bow down , hang the head , hold in esteem , hold in respect , knock under , show deference to , tame down , treat with deference
دولا شدن (فعل)
stoop , double up , crouch , hunker

معنی عبارات مرتبط با stoop به فارسی

کار مستلزم دولا شدن (مثلا چیدن گوجه فرنگی)، کار خم شدنی

معنی کلمه stoop به انگلیسی

stoop
• act of bending the body forward and downward; stooping position; condescension; small porch
• bend the body forward and downward; stand or walk with the head and shoulders bent forward, slouch; condescend, lower oneself
• if you stoop, you stand or walk with your shoulders bent forwards. verb here but can also be used as an singular noun. e.g. he walks with a stoop.
• if you stoop or stoop down, you bend your body forwards and downwards.
• if you stoop to doing something, you lower your usual standards of behaviour in order to do it; used showing disapproval.

stoop را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شیوا امیری
پلکان جلوی در خانه ها
رسول حسین بگی
كار ناشايست انجام دادن
مثال: I didn’t expect you to stoop to lying
ازت انتظار نداشتم كار ناشايست دروغ گفتن رو انجام بدي

سطح خود را پايين آوردن
مثال: Don’t stoop to her level
نبايد سطح خودت رو در حد اون بياري پايين

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stoop
کلمه : stoop
املای فارسی : ستوپ
اشتباه تایپی : سفخخح
عکس stoop : در گوگل

آیا معنی stoop مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )