برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1393 100 1

stem cell

بررسی کلمه stem cell

اسم ( noun )
مشتقات: stem-cell (adj.)
• : تعریف: a type of undifferentiated cell found in embryos or bodies of multicellular organisms, which reproduces by division and has the potential to become a specialized cell, such as a brain, muscle, blood, or bone cell.

واژه stem cell در جمله های نمونه

1. Some scientists believe stem cell research may provide a better solution.
[ترجمه ترگمان]برخی دانشمندان بر این باورند که تحقیقات سلول بنیادی ممکن است راه‌حل بهتری فراهم کند
[ترجمه گوگل]بعضی از دانشمندان معتقدند تحقیقات سلول های بنیادی ممکن است یک راه حل بهتر را ارائه دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. On this occasion it is stem cell research.
[ترجمه ترگمان]در این مورد پژوهش سلول بنیادی است
[ترجمه گوگل]در این مورد این تحقیق سلول های بنیادی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As the cells proceed from the stem cell to the various mature blood cell types they divide many times.
[ترجمه ترگمان]وقتی سلول‌ها از سلول بنیادی به انواع مختلف سلول‌های خونی بالغ ادامه می‌دهند، بارها تقسیم می‌شوند
[ترجمه گوگل]همانطور که سلول ها از سلول های بنیادی به انواع مختلف سلول های خون بالغ منتقل می شوند، آنها چندین بار تقسیم می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Transplantation ; Apheresis ; Stem Cell ; High-Dose Chemotherapy ; Nursing Care ; Life ; Quality.
[ترجمه ترگم ...

stem cell را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
بُن یاخته
سحر غفاری
سلول بنیادی
گيتا زیانی
سلول بنیادی
گيتا زیانی
سلول بنیادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stem cell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )