برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

steering committee

/ˈstɪrɪŋkəˈmɪti/ /ˈstɪərɪŋkəˈmɪti/

(در مجالس مقننه) کمیته ی تعیین دستور جلسه، کمیته رهبری، کمیته مامور تهیه برنامه کار یک مجلس یا مجمع

بررسی کلمه steering committee

اسم ( noun )
• : تعریف: a committee that determines the schedule and business agenda of a legislative body or the like.

واژه steering committee در جمله های نمونه

1. There will be an economic steering committee with representatives of each of the republics.
[ترجمه ترگمان]یک کمیته راهبری اقتصادی با نمایندگان هر یک از این جمهوری وجود خواهد داشت
[ترجمه گوگل]یک کمیته رهبری اقتصادی با نمایندگان هر یک از جمهوری ها وجود خواهد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The all-powerful steering committee continued to exercise control.
[ترجمه ترگمان]کمیته رهبری قوی همچنان به کنترل ادامه کار خود ادامه می‌دهد
[ترجمه گوگل]کمیته فرماندهی قدرتمندی همچنان به کنترل خود ادامه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A steering committee has been formed. These people can make decisions in ten minutes which would usually take us months.
[ترجمه ترگمان]یک کمیته فرمان تشکیل شده‌است این افراد می‌توانند در ده دقیقه تصمیم بگیرند که معمولا ماه‌ها طول می‌کشد
[ترجمه گوگل]یک کمیته فرماندهی تشکیل شده است این افراد می توانند ده دقیقه تصمیم گیری کنند که معمولا ما ماه ها را می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Finally, a steering committee was formed late last year and, within two months, th ...

معنی steering committee در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه steering committee به انگلیسی

steering committee
• group in charge of navigation

steering committee را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
کمیته راهبری
زینب زرمسلک

کمیته راهبری/ رهبری

کمیته ناظر و هدایت کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی steering committee

کلمه : steering committee
املای فارسی : ستیرینگ کمیتی
اشتباه تایپی : سفثثقهدل زخئئهففثث
عکس steering committee : در گوگل

آیا معنی steering committee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )