برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1472 100 1

stay

/steɪ/ /steɪ/

معنی: ایست، مانع، حائل، توقف، تکیه، نقطه اتکاء، توقفگاه، عصاء، توقف کردن، باقی ماندن، ماندن، باز داشتن، نگاه داشتن
معانی دیگر: کابل یا طناب سنگین (برای نگهداری دکل کشتی و غیره - guy هم می گویند)، مهار، سیم مهار، (با طناب یا سیم) مهار کردن، محکم کردن، (با تنظیم و تعدیل طناب ها) دکل را کج و راست کردن، مسیر کشتی را عوض کردن، (کشتی) چپ و راست رفتن، زیگزاگ رفتن، نگهدار، بند، پشتبند، شمع، پادیر، پشتاره، (از پلاستیک یا استخوان نهنگ و غیره) باریکه ی سفت که در یقه ی پیراهن یا شکم بند می گذارند، (جمع - انگلیس) شکم بند، کرست، پشتبند زدن، بند زدن، پادیر زدن، مهار کردن، حمایت کردن، پشتیبانی کردن، پشت و پناه بودن، ماندگار شدن، دوام آوردن، تاب آوردن، ادامه دادن، (در مسابقه یا رقابت و غیره) دوش به دوش حرکت کردن، برابری کردن، جلوگیری کردن، خودداری کردن، کند کردن، (حقوق) به تعویق انداختن، به بعد موکول کردن، تعویق، عقب اندازی، تاخیر، تعلیق، (گرسنگی یا تشنگی یا اشتها و غیره را) اقناع کردن، برطرف کردن، فرونشاندن، اقامت، ماندگاری، متوقف شدن یا کردن، باز ایستادن، باز ایستاندن، وایستادن، مکث کردن، (قدیمی) از کاری دست کشیدن، دست برداشتن، (قدیمی) مقابله کردن، جلو کسی ایستادن، ایستادگی کردن، (پوکر) جا نرفتن، توپ حریف را خواندن، (نادر) سرکوب کردن، (خصومت یا کشمکش را) خواباندن، آرام کردن، (قدیمی) در انتظار بودن، چشم به راه بودن، انتظار کشیدن، (عامیانه) طاقت، استقامت، پایداری، تاب و توان، مکک، سکون

بررسی کلمه stay

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: stays, staying, stayed
(1) تعریف: to spend time in a place.
مترادف: remain
متضاد: leave
مشابه: abide, live, loaf, run, settle, tarry, wait

- She stayed at home for too long.
[ترجمه zahra] اون خانم زمان زیادی درخانه ماند
|
[ترجمه Erika] این دختر /خانم برای مدت خیلی طولانی ای در خانه ماند
|
[ترجمه دانیال] اون خانم مدت زمان زیادی در خانه ماند
|
[ترجمه ترگمان] مدت زیادی در خانه ماند
[ترجمه گوگل] او برای مدت طولانی در خانه ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه stay در جمله های نمونه

1. stay around a little longer
قدری بیشتر بمان.

2. stay put until i come back
از جایت تکان نخور تا برگردم.

3. stay with the group, don't straggle!
با دیگران بمان،از دسته جدا نشو!

4. stay put
(عامیانه) آب از آب تکان نخوردن،کاری نکردن

5. stay the course (or stick the course)
دلسرد نشدن و کار را دنبال کردن

6. a stay of several months in england
اقامت چند ماهه در انگلیس

7. do stay tonight
حتما امشب بمان

8. his stay was of short duration
اقامت او کوتاه مدت بود.

9. temporary stay
اقامت موقت

10. the stay of execution
تعویق اعدام

11. to stay (at) home
(در) خانه ماندن

12. to stay healthy
سالم ماندن

13. to stay low
قایم شدن

14. to stay the distance in a long race
تا آخر یک مسابقه‌ی طولانی دوام آوردن

15. to stay the rise in prices ...

مترادف stay

ایست (اسم)
stop , cessation , suspension , interval , standstill , stay , stand , halt , cease , close , period , timeout , caesura , flag stop , torpidity , stoppage
مانع (اسم)
stay , bar , hitch , let , shackle , fetter , dyke , dike , balk , hindrance , obstacle , barrier , impediment , hurdle , embargo , barricade , bamboo curtain , hedge , handicap , curtain , blockage , setback , drawback , snag , massif , crimp , lock , encumbrance , hindering , holdback , stumbling block
حائل (اسم)
stay , buffer , louver , louvre , guard , barrier , delimiter , buttress , stanchion , pall , coaming , shutter , stayer
توقف (اسم)
stop , cessation , suspension , pause , stay , stand , cease , close , syncope , flag stop , holdback , tarriance , stopple
تکیه (اسم)
stop , support , stay , emphasis , rest , reliance , prop
نقطه اتکاء (اسم)
stay , pivot , staddle , fulcrum , mainstay , sheet anchor
توقفگاه (اسم)
stay , stand
عصاء (اسم)
stay
توقف کردن (فعل)
stop , stay , stand
باقی ماندن (فعل)
stay , remain
ماندن (فعل)
settle , abide , stay , remain , be , stand , subsist , stall , lie , hang up
باز داشتن (فعل)
deter , stay , ban , forbid , interdict , bar , hold , arrest , detain , impeach , encumber , prevent , debar , dissuade , block , contain , impede , stow
نگاه داشتن (فعل)
stop , stay , tackle , hold , keep , guard , withhold , commemorate , refrain , retain , save , preserve

معنی عبارات مرتبط با stay به فارسی

خانه نشین
اعتصاب بدون ترک محل کار
(عامیانه) آب از آب تکان نخوردن، کاری نکردن
بادبان نصب شده بر روی دیرک
دلسرد نشدن و کار را دنبال کردن
انجا بمانیدتامن برگردم
بمن فرمودبمانم
نتوانستم او راوادار کنم بماند حریف اونشدم بماند
(کشتی) طناب سر دکل (طنابی که سر دکل اصلی را به دکل جلو وصل می کند)

معنی stay در دیکشنری تخصصی

stay
[حقوق] توقیف کردن (دادرسی)، متوقف ساختن (دادرسی)، به حالت تعلیق درآوردن، توقیف، توقف، تعلیق
[حقوق] توقیف (یا تعلیق) داوری به حکم دادگاه
[حقوق] توقیف جریان تأمین دلیل، توقیف اجرای درخواست ارائه مدارک
[حقوق] تعلیق اجرای حکم اعدام، تعلیق یا توقیف اجرای حکم دادگاه به دستور قاضی
[حقوق] توقیف (یا تعلیق) دادرسی
[حقوق] توقیف دعوی
[حقوق] قرار توقیف (یا تعلیق) دادرسی
[نساجی] میله عرضی کلاهک کاردینگ
[عمران و معماری] طناب مهار کننده
[عمران و معماری] پشتبند - مهار
[زمین شناسی] پشت بند ، مهار
[عمران و معماری] بازوی نگهدار پنجره - درجه تاشوی پنجره
[عمران و معماری] پشتبند - سینه بند
[نساجی] ستون ورد

معنی کلمه stay به انگلیسی

stay
• act of halting; visit, temporary residence; suspension of a legal proceeding; brace; small piece of bone or plastic used to stiffen part of a garment; heavy rope (nautical)
• visit, spend time in a place; remain temporarily; lodge; remain in a specific state; stop, halt; wait; postpone, delay; restrain; appease
• if you stay somewhere, you continue to be there and do not move away.
• if you stay in a town, hotel, or at someone's house, you live there for a short time. verb here but can also be used as a count noun. e.g. ...during his two week stay in new york. during their stay they will also be going to melbourne.
• if someone or something stays in a particular state or situation, they continue to be in it.
• if you stay away from a place, you do not go there.
• if you stay out of something, you do not get involved in it.
• if you stay put, you remain somewhere.
• if you stay in, you remain at home and do not go out.
• if you stay on somewhere, you remain there.
• if you stay out, you remain away from home.
• if workers stay out, they remain on strike.
• if you stay up, you remain out of bed at a later time than normal.
stay adjourned
• be at an intermission of a hearing
stay alive
• remain alive, be among the living, survive
stay at a hotel
• spend time at a hotel
stay at home
• remain at home
stay away from
• do not come near to, do not attempt to approach, keep your distance
stay cool
• stay calm, remain tranquil
stay friends
• maintain a friendship, remain friends
stay in touch
• keep in touch, be in ...

stay را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kaniyan
ایست ،مانع و......
فاضله
اقامت کردن
Ali
استراحت
Sina
ماندن
mohammad amin
ماندن
د
Be in a place
mohammad
ماندن
مهتاب
{عمران} مهار
علی
ماندن
يسرا
ماندن، مثال:stay at home and relax:ماندن در خانه و استراحت کردن
Darya Hadian
be in a place
tinabailari
i want to stay here and go swimming every day
Farnaz
موقت زندگی کردن در جایی
Kani
Live somewhere for a short time :اقامت کردن
Ali
ماندن
Moaddel
تختهای بیمارستان در hospital stays
m
اقامت کردن در جایی ماندن
مهشید صمدی
be in a place
لیلی موسوی
اقدام کردن
گمشو
One wants to fall in love and how to stay in love
یکی میخواد برات عاشق شدن و چگونه در عشق عاشق ماندن را بیاموزه
سلام. علی
منتظر ماندن. Be in plase
delaram
ماندن
Hoda
ماندن
Ftmh!🔥
اقامت کردن ماندن
h,n,s
توقف،ماندن
مرسی😘
Amir Mahdi Amiri
ماندن در جایی مانندstay at home
Yousra
ماندن مثال stay with me با من بمون
مانلي(maneli)
مانع،جلو گيرى،رفتن
sara
ماندن
مبینا∞
مانع، ماندن
البته این کلمه در Reach 1 هم آمده است. 😊 💫
M
معنی: اقامت کردن
جمله: We should stay home because of the corona virus

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stay
کلمه : stay
املای فارسی : ستی
اشتباه تایپی : سفشغ
عکس stay : در گوگل

آیا معنی stay مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران