برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

stating


System.String[]

مترادف stating

مشعر (صفت)
denoting , indicating , stating , informing
حاکی (صفت)
expressive , symbolic , redolent , indicative , stating , emblematic , symptomatic , illative

stating را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

h.asgari
با این بیان. با بیان اینگونه
h.asgari
he cabled his nephew stating ''i will buy your horse for �30''
او تلگراف زد به نوه خودش با این بیان : من اسب تورا در ازای 30 پوند خواهم خرید
𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐊𝐢𝐲𝐚𝐧 | مهدی کیان
🌟پیش بینی کردن.
🌟حدس زدن.
🌟If, for instance, we say “this table (subject) is beautiful (predicate),” we are stating that the table possesses a quality of beauty which is a universal.
🌟به عنوان مثال اگر بگوییم "این میز (موضوع) زیباست (محمول)،" میتوانیم پیش بینی کنیم که این میز دارای کیفیت زیبایی است که جهانی است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی stating
کلمه : stating
املای فارسی :
اشتباه تایپی : سفشفهدل
عکس stating : در گوگل

آیا معنی stating مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )