برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

statement

/ˈsteɪtmənt/ /ˈsteɪtmənt/

معنی: شرح، اعلامیه، اظهار، حکم، بیانیه، بیان، توضیح، عرضه داشت، تقریر، گفته، قطعنامه، قطعه نامه
معانی دیگر: اظهاریه، فرزامان، (بانکداری و غیره) ریزحساب، صورتحساب، گزارش (موجودی و غیره)، گزاره

بررسی کلمه statement

اسم ( noun )
(1) تعریف: something stated; assertion; declaration.
مترادف: assertion, declaration
مشابه: allegation, claim, comment

- The company's director made the statement that nothing illegal had occurred.
[ترجمه ترگمان] مدیر این شرکت بیانیه‌ای را صادر کرد که هیچ چیز غیر قانونی روی نداده است
[ترجمه گوگل] مدیر این شرکت بیانیه ای را صادر کرد که هیچ اتفاقی رخ نداده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The senator made some outrageous statements during the interview.
[ترجمه احمد رحیمی] سناتور در طی مصاحبه تعدادی بیانیه ظالمانه ایراد نمود.
|
[ترجمه ترگمان] سناتور در طی این مصاحبه اظهارات ظالمانه خود را ایراد کرد
[ترجمه گوگل] سناتور در طی مصاحبه برخی از بیانیه های ظالمانه ای را به وجود آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I agree with your first statement, but I can't agree with the second.
...

واژه statement در جمله های نمونه

1. her statement was very inopportune
گفته‌ی او خیلی بی‌موقع بود.

2. his statement was very apropos
تذکر او بسیار به موقع بود.

3. a bald statement
اظهار بی شیله پیله

4. a brief statement of the country's economic condition, without embroidery
شرح مختصر و بی شاخ و برگ وضع اقتصادی کشور

5. a carefully-worded statement
اظهاریه‌ای که واژه‌های آن با دقت انتخاب شده‌اند

6. a factual statement
گزارش واقعی

7. a prophetic statement
گفته‌ی آینده‌نگرانه

8. a specific statement of faith
گواه دقیق به ایمان

9. a vulnerable statement
یک اظهار انتقادپذیر

10. an official statement
اعلامیه‌ی رسمی

11. the government's statement concerning the recent unrests
اعلامیه‌ی دولت درباره‌ی شلوغی‌های اخیر

12. according to his statement
طبق اظهارات او

13. to square a statement with the facts
اظهاری را با واقعی ...

مترادف statement

شرح (اسم)
treatise , circumstance , account , story , description , explanation , exposition , statement , narrative , tale , innuendo , gloss , interpretation , presentment , relation , recitation , sketch , delineation , legend , footnote , geography
اعلامیه (اسم)
assertion , statement , act , declaration , proclamation , communique , manifesto , manifest
اظهار (اسم)
signification , statement , avouchment , declaration , saying , utterance , remark , say , adduction , adductor , testimony , allegation , proposal , showing , predication , say-so
حکم (اسم)
brief , attachment , dictum , statement , edict , canon , precept , sentence , rule , decree , verdict , mandate , commission , pardon , fiat , arbiter , ruling , warrant , ordonnance , statute , commandment , finding , doom , writ , ordinance , rescript
بیانیه (اسم)
assertion , statement , proclamation , manifesto , manifest , bulletin
بیان (اسم)
pronunciation , explanation , exposition , statement , declaration , display , quotation , remark , presentation , interpretation , mouth , presentment , averment , expression , lip , recitation , diction , wording , locution , say-so
توضیح (اسم)
treatise , explanation , statement , superscription , gloss , comment , paraphrase , elucidation
عرضه داشت (اسم)
statement , declaration , remark , petition , memorial
تقریر (اسم)
development , exposition , statement , presentation
گفته (اسم)
dictum , statement , saying , sentence , parol , doctrine , ditty
قطعنامه (اسم)
statement
قطعه نامه (اسم)
statement

معنی عبارات مرتبط با statement به فارسی

برچسب حکم
شماره حکم
حکم گمارشی
حکم فرا خوانی
حکم توضیحی
حکم اشتراک
حکم ادامه
حکم داده ای
حکم اعلانی
حکم اعلان بعد
حکم اجرا پذیر
(حسابداری - بازرگانی) صورت درآمد، صورت سود و زیان، حساب بهره برداری
انکار یا تکذیب گفته ای
دستورالعمل اجراناپذیر
حکم رویه ای
r between two stat ...

معنی statement در دیکشنری تخصصی

statement
[کامپیوتر] دستور ، بیانیه ، گفته ، حکم ، عبارت . - عبارت ، دستور - دستوری در زبان برنامه نویسی کامپیوتر. یک دستور ممکن است از چندین عملیات تشکیل شده باشد، مانند LET X = Y+Z/W . نگاه کنید به Programming language.
[برق و الکترونیک] شرح ، وضعیت ، حالت
[مهندسی گاز] اظهار ، بیان ، توضیح ، اعلامیه
[حقوق] اظهاریه، بیانیه، اعلامیه، بیان، اظهار، صورت وضعیت
[ریاضیات] بیان، حکم، گزاره، مطلب، موضوع، عبارت
[ریاضیات] حساب گزاره ها
[ریاضیات] قالب
[ریاضیات] عنوان صورتحساب
[کامپیوتر] برچسب جمله .
[کامپیوتر] شماره حکم ، شماره دستور .
[حسابداری] صورتحساب
[حقوق] صورت حساب، صورت وضعیت دادخواست
[ریاضیات] صورتحساب
[حسابداری] صورت حساب سرمایه
[حسابداری] صورت تغییرات در وضعیت مالی
[حقوق] دادخواست
[حقوق] دادخواست متقابل، ادعای تقابل
...

معنی کلمه statement به انگلیسی

statement
• something stated, declaration; allegation; official account; printed record of account activity; instruction written in a high-level programming language (computers)
• a statement is something that you say or write in a formal and definite way, rather than just suggesting it.
• a statement is also an official or formal announcement that has been specially prepared for a particular occasion or situation.
• you can refer to the official account of events which a criminal or a witness gives to the police as a statement.
• a statement is also something that you do or make in a way that clearly expresses a particular opinion or idea that you have.
• the printed document showing all the money paid into and taken out of a bank or building society account is also called a statement.
statement of account
• printout of activity and balance fluctuations in a bank account (or other account)
statement of affairs
• review of activity, detail of financial situation
statement of claim
• official form in which a claimant lists the rationale of his lawsuit
statement of condemnation
• announced a denunciation, formal denunciation
statement of defence
• official form in which a defendant lists the rationale of his defense, list of claims used to support the defense case
statement of realization and liquidation
• review handed in by a liquidator to the court concerning his activities in the selling of properties and the payment of debts
statement of stockholder`s equity
• review of the independent capital structure of a business and changes that took place in an accounting period (accounti ...

statement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Khalid
I made a simple statement about my work time
مازیار مهیمنی
{تخصصی حقوق} اعتراف
SAEID SAFAEI
اظهارنامه
مینا
حکم- ادعا
باقر
(تخصصی فلسفه و منطق) قضیه
احمد رجبی
گزاره
وایل رحیمی
در دندان پزشکی تضمین درمانی
بهاره
عبارت
محمدرضا جهان نژادی
نظریه
Adel
بیانیه
کاربر آبادیس
کامپیوتر: دستور
سارینا
احکام
رضا زنگی‌آبادی
Evental statement
عرصه رخدادپذیر (در فلسفه آلن بدیو)
سحر صالحی
دستورالعمل
tinabailari
بیان ، اظهار ، گفته ، بیانیه 🌊🌊
are the following statements true or false
گفته های زیر درست هستند یا غلط ؟؟
هنر 94 ، ریاضی 92 ، تجربی 89 و ...
سیروان فیضی
در پژوهش به شیوه Purpose Statement :
بیان هدف، هدف پژوهش
مهسا امینی
اظهارنظر
تقی قیصری
[حقوق تجارت] صورت وضعیت، فهرست کارهای انجام شده در دوره‌ی زمانی معین (یا حجم معین کار) که پیمان‌کار برای دریافت حق‌الزحمه‌ی موقت یا قطعی به ناظر یا نماینده‌ی کارفرما ارائه می‌کند.
لنا
عبارت
مخسا
صورتهای مالی
Amax
موضع گیری
farid
[ برنامه نویسی شی گرا ] : ارائه دادن , ارائه کردن
ZahRra
فرضیه
FM
سخنرانی یا بیانیه
😂
گزارش
پاینده
مقررات
Sisi
عبارت
Kiabod
اعلامیه،توضیح
Dana Ghaffari
کلام
akamrahimi50@gmail.com
برداشت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی statement

کلمه : statement
املای فارسی : استیتمنت
اشتباه تایپی : سفشفثئثدف
عکس statement : در گوگل

آیا معنی statement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )