برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1416 100 1

start from scratch


از هیچ شروع کردن

واژه start from scratch در جمله های نمونه

1. The suggestion is that they should start from scratch.
[ترجمه ترگمان]پیشنهاد این است که آن‌ها باید از ابتدا شروع کنند
[ترجمه گوگل]پیشنهاد این است که آنها باید از ابتدا شروع کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's completely ruined, so we'll have to start from scratch.
[ترجمه ترگمان]کاملا نابود شده، بنابراین باید از اول شروع کنیم
[ترجمه گوگل]این کاملا خراب شده است، بنابراین ما باید از ابتدا شروع کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The trainees work hard, but they must start from scratch.
[ترجمه ترگمان]کارآموزان سخت کار می‌کنند، اما باید از ابتدا شروع کنند
[ترجمه گوگل]کارآموزان سخت کار می کنند، اما باید از ابتدا شروع کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The only way to design tastefully was to start from scratch, he had said.
[ترجمه ترگمان]او گفته بود تنها راه طراحی tastefully این است که از نو آغاز شود
[ترجمه گوگل]او گفت که تنها راه طراحی آشپزخانه از ابتدا شروع شد ...

معنی کلمه start from scratch به انگلیسی

start from scratch
• begin from zero, begin with nothing

start from scratch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهرخ یوسف نژاد
از صفر شروع کردن
ماهان اثنی عشران
از ابتدا شروع کردن
غزال سرخ
از صفر شروع کردن
از هیچ شروع کردن
از دوباره شروع کردن
با هیچی شروع کردن
با صفر شروع کردن
دست‌خالی شروع کردن
دست‌خالی کاری را آغاز کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی start from scratch
کلمه : start from scratch
املای فارسی : استارت فروم سکرتچ
اشتباه تایپی : سفشقف بقخئ سزقشفزا
عکس start from scratch : در گوگل

آیا معنی start from scratch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )