برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1431 100 1

standpoint

/ˈstændˈpɔɪnt/ /ˈstændpoɪnt/

معنی: دیدگاه، نقطه نظر، نقطه ثابت

بررسی کلمه standpoint

اسم ( noun )
• : تعریف: the outlook, opinion, and attitudes that determine how one views, understands, and evaluates things; perspective or point of view.
مشابه: end, idea, light, outlook, position, stance

واژه standpoint در جمله های نمونه

1. from a military standpoint
از نظر نظامی

2. She regarded her patients from a purely clinical standpoint.
[ترجمه ترگمان]او به بیمارانش از یک دیدگاه کاملا بالینی می‌نگریست
[ترجمه گوگل]او بیماران خود را از دیدگاه کاملا بالینی در نظر گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We must approach the problem from a different standpoint.
[ترجمه ترگمان]ما باید از دیدگاه متفاوتی به این مساله نزدیک شویم
[ترجمه گوگل]ما باید از یک دیدگاه متفاوت با مشکل برخورد کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What is the basis of your standpoint?
[ترجمه ترگمان]اساس دیدگاه شما چیست؟
[ترجمه گوگل]اساس دیدگاه شما چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. From my standpoint, this thing is just ridiculous.
[ترجمه ترگمان]از دیدگاه من، این قضیه فقط مسخره اس
[ترجمه گوگل]از نظر من، این چیز کاملا مسخره است
[ترجمه شما] ...

مترادف standpoint

دیدگاه (اسم)
sight , viewpoint , beacon , point of view , standpoint , peephole , look-out , peep sight
نقطه نظر (اسم)
viewpoint , point of view , standpoint
نقطه ثابت (اسم)
standpoint

معنی عبارات مرتبط با standpoint به فارسی

ازلحاظاقتصاد یااقتصادی، ازنظریانقطه نظراقتصاد ی

معنی کلمه standpoint به انگلیسی

standpoint
• point of view, outlook, perspective
• your standpoint is a particular way of looking at or thinking about an event, situation, or idea.

standpoint را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
منظر
خیری
دیدگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی standpoint
کلمه : standpoint
املای فارسی : ستندپینت
اشتباه تایپی : سفشدیحخهدف
عکس standpoint : در گوگل

آیا معنی standpoint مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )