برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1402 100 1

stamp

/ˈstæmp/ /stæmp/

معنی: مهر، نشان، نوع، داغ، جنس، نقش، چاپ، استامپ، تمبر، باسمه، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن، منگنه کردن، مهر و موم کردن، مهر زدن، سکه زدن
معانی دیگر: (برزمین) پای کوفتن، زیر لگد له کردن، پایکوب کردن، پاسپار کردن، پایمال کردن، (با پا بر زمین کوفتن) پاک کردن، (با مهر یا پرس و غیره) نقش انداختن، انگ زدن، قالب زدن، (در خاطر و غیره) نقش بستن، جایگزین شدن، جلوه گر ساختن، (سند و غیره را) مهر کردن، مشخص کردن، نشان دادن، اثر، با گام های سنگین راه رفتن، جوهرگین، تمبر زدن (یا چسباندن)، سرکوب کردن، جور، قسم، گونه، (کلوخه ی معدنی و غیره را) خرد کردن، کوفتن، کوبیدن، تخماق زدن، پاکوبی، گام زنی، نشانه، رد، (دستگاه) کلوخ کوب، کانی کوب، اثر مهر، پست، پابزمین کوبیدن، منقوش کردن

بررسی کلمه stamp

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: stamps, stamping, stamped
(1) تعریف: to move (the foot) forcefully and rapidly downward upon something.
مترادف: stomp
مشابه: pound, strike, thump

- She stamped her foot on the floor.
[ترجمه ترگمان] پایش را روی زمین کوبید
[ترجمه گوگل] او پای خود را روی زمین مهر زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to strike heavily, using a forceful and rapid downward motion of the foot.
مترادف: stomp, trample
مشابه: pound, squash, step on, tramp, tread, tromp

(3) تعریف: to put out, crush, or suppress by or as if by moving the foot in such a manner (usu. fol. by out).
مترادف: squash, stomp, trample
مشابه: crush, extinguish, grind, kill, obliterate, put down, quash, quell, scotch, smash, snuff out, suppress, tread on, tromp

- She stamped out the fire.
[ترجمه ترگمان] او آتش را خاموش کرد
[ترجمه گوگل] او آتش گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They stamped out the revolution.
...

واژه stamp در جمله های نمونه

1. stamp collecting
گردآوری تمبر

2. stamp collecting is a pleasant occupation
گردآوری تمبر پست سرگرمی خوشایندی است.

3. (postal) stamp and telephone charges
پول تمبر و تلفن

4. stamp out
1- با لگد کوبی خاموش کردن،زیر پا خاموش کردن

5. a stamp collection
گردآورد (کلکسیون) تمبر

6. postage stamp
تمبر پست

7. postage stamp rates
قیمت‌های تمبر پست

8. rubber stamp
مهر لاستیکی

9. to stamp auto bodies
بدنه‌ی اتومبیل‌ها را پرس کردن

10. to stamp one's initials on leather
حروف اول نام خود را روی چرم نقش کردن

11. to stamp out a fire
با لگد کوبی آتش را خاموش کردن

12. to stamp out all protest
هرگونه اعتراض را خفه کردن

13. to stamp the floor in anger
با خشم برکف اتاق پای کوفتن

14. to stamp the grass down to the earth
چمن را زیر پا له کردن

...

مترادف stamp

مهر (اسم)
affection , liking , love , seal , stamp , signet , cachet , impress , punch , sigil
نشان (اسم)
trace , attribute , tally , score , slur , benchmark , indication , token , aim , show , sign , seal , stamp , target , mark , marking , insignia , signal , emblem , symptom , brand , presage , track , banner , badge , clue , standard , ensign , vexillum , impress , hallmark , plaque , caret , chalk , cicatrix , symbol , vestige , medal , memento
نوع (اسم)
breed , persuasion , order , quality , nature , suit , sort , manner , kind , type , stamp , brand , method , class , species , genre , gender , genus , ilk , kidney , variety , speckle
داغ (اسم)
stamp , mark , brand , therm , stain , stigma , scorcher
جنس (اسم)
breed , material , substance , stuff , kind , stamp , brand , mettle , commodity , ware , genre , gender , genus
نقش (اسم)
figure , stamp , designation , role , pattern , impress , inscription , legend
چاپ (اسم)
impression , printing , stamp , press , edition , print
استامپ (اسم)
stamp , punch , ink pad
تمبر (اسم)
stamp
باسمه (اسم)
type , stamp
نشان دار کردن (فعل)
tab , stamp , stigmatize
کلیشه زدن (فعل)
stamp
نقش بستن (فعل)
stamp
تمبر زدن (فعل)
stamp
تمبر پست الصاق کردن (فعل)
stamp
منگنه کردن (فعل)
stamp , perforate , punch
مهر و موم کردن (فعل)
seal , stamp , seal off
مهر زدن (فعل)
frank , seal , stamp , imprint , impress , sigillate
سکه زدن (فعل)
stamp , mint , coin

معنی عبارات مرتبط با stamp به فارسی

(تاریخ انگلیس و امریکا) لایحه ی تمبر (که امریکاییان را مجبور می کرد مالیات اضافه بدهند: 1765-66)
پول تمبر، حق تمبر
tax stamp تمبر عوار­، تمبر مالیاتی
دستگاه کلوخ کوب، ماشین خرد کننده ی سنگ معدنی، mill stamping ماشین پرس یا منگنه، اسیاب سنگ کوبی
1- با لگد کوبی خاموش کردن، زیر پا خاموش کردن، 2- سرکوب کردن، فرونشاندن
duty stamp تمبر عوار­، تمبر مالیاتی
قالب کره سازی
(امریکا ـ کوپن های دولتی که با آن اشخاص بی بضاعت از فروشگاه ها خوراک دریافت می کنند) تمبر خوراک، بن غذا، کوپن غذا
این قبیل مردان
تمبر پست
(آمریکا) برچسب یا باندرول مالیاتی (که روی بطری مسکرات می زنند)
(عامیانه) شخص یا اداره و غیره که بی مطالعه و بررسی چیزها را تصویب می کند یا مورد توافق قرار می دهد، صحه گذار، مهر لاستیکی، (خودمانی - بی بررسی و چون و چرا) مورد تصویب قراردادن، صحه گذاشتن، مهر لاستیکی زدن به، با مهر لاستیکی مهر کردن، تصدیق کردن
...

معنی stamp در دیکشنری تخصصی

stamp
[ریاضیات] مهر زدن، نقش انداختن، کوبیدن، پرس کردن، قالب، قالب زدن، منگنه کردن، منگنه
[حسابداری] عوارض تمبر
[پلیمر] شکل گیری کوبشی
[کامپیوتر] ابزاری در برنامه ی نقاشی که ناحیه انتخاب شده ای از ترسیم راکپی می کند . مانند clone tool .

معنی کلمه stamp به انگلیسی

stamp
• postage stamp; imprint, seal; tool for stamping out words or symbols, die; mark, characteristic; type, kind; act of striking the ground or floor with one's foot
• strike the floor or ground forcefully with one's foot; trample, crush; extinguish, put out; put down, suppress; attach stamps to a postal parcel; mark, imprint; characterize
• a stamp or a postage stamp is a small piece of gummed paper which you stick on an envelope or parcel before you post it, to show that you have paid the appropriate fee.
• a stamp is also a small block of wood or metal with words or a design on it. you press it onto an inky pad and then onto a document in order to produce a mark on the document. the mark is also called a stamp.
• if you stamp a mark or word on an object, you press the mark or word onto the object using a stamp or other device.
• if something bears the stamp of a particular quality or person, it clearly has that quality or was done by that person.
• if you stamp your foot, you put your foot down very hard on the ground because you are angry.
• if you stamp on something, you put your foot down on it very hard.
• see also stamped.
• if someone stamps on a dishonest or undesirable activity, they stop it happening or spreading.
• if you stamp something out, you put an end to it or destroy it completely.
stamp album
• album where one keeps one's collection of postage stamps
stamp catalogue
• book that has pictures and explanations regarding stamps
stamp collecting
• gathering of postage stamps
stamp collection
• series of various postage stamps from different countries that were collected by a stamp-collector
stamp collector
• person who collects postage stamp ...

stamp را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Xeinab
کوباندن
Sama
مهر
ممد
تمبر
ایناز
کوباندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stamp
کلمه : stamp
املای فارسی : ستمپ
اشتباه تایپی : سفشئح
عکس stamp : در گوگل

آیا معنی stamp مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )