برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

stained glass

/ˈsteɪndˈɡlæs/ /steɪndɡlɑːs/

(به ویژه پنجره ی کلیساها) شیشه رنگی، شیشه ی رنگین

بررسی کلمه stained glass

اسم ( noun )
مشتقات: stained-glass (adj.)
• : تعریف: glass that is colored either by fusing materials into it or by adding materials to its surface, and that is used chiefly in decorative windows.

واژه stained glass در جمله های نمونه

1. The windows have beautiful stained glass insets.
[ترجمه ترگمان]پنجره‌ها شیشه‌های رنگی قشنگی دارند
[ترجمه گوگل]پنجره ها دارای شیشه های رنگی شیشه ای زیبا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sunlight streams through stained glass on to polished mahogany walls, reminders of the Episcopal church this child-care center once was.
[ترجمه ترگمان]نور خورشید از میان شیشه‌های رنگی که به دیواره‌ای چوب ماهون منتهی می‌شد، به یاد کلیسای اسقفی this که زمانی متعلق به کلیسا بود
[ترجمه گوگل]نور خورشید از طریق شیشه ای رنگارنگ به دیوارهای چوب الوار جلا داده می شود، یادآور کلیسای اسقفی که این مرکز مراقبت از کودکان یک بار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The new building had both an organ and stained glass windows and was meant as a memorial to the brothers' parents.
[ترجمه ترگمان]ساختمان جدید دارای یک ارگ و پنجره‌های شیشه‌ای بود و به عنوان یادگاری برای والدین برادران بود
[ترجمه گوگل]ساختمان جدید هر دو شیشه ای ارغوانی و شیشه ای رنگارنگ بود و به عنوان یادبود والدین برادر به چشم می خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Th ...

معنی stained glass در دیکشنری تخصصی

stained glass
[عمران و معماری] شیشه بندی منقوش - شیشه کاری منقوش

معنی کلمه stained glass به انگلیسی

stained glass
• colored glass, type of window with colorful designs
• stained glass consists of pieces of coloured glass fixed together to make decorative windows or other objects.
stained glass window
• windowpane made out of colored glass

stained glass را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stained glass

کلمه : stained glass
املای فارسی : ستیند گلس
اشتباه تایپی : سفشهدثی لمشسس
عکس stained glass : در گوگل

آیا معنی stained glass مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )