برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

stage direction

/ˈsteɪdʒdəˈrekʃn̩/ /steɪdʒdɪˈrekʃn̩/

معنی: مدیریت، کاگردانی
معانی دیگر: کارگردانی نمایش

بررسی کلمه stage direction

اسم ( noun )
(1) تعریف: an instruction written into, or added to, the script of a play, directing actors' movements, scenery arrangement, and the like.

(2) تعریف: the art or technique of directing a stage play.

واژه stage direction در جمله های نمونه

1. The stage direction reads, 'Exit left'.
[ترجمه ترگمان]جهت روی صحنه خوانده می‌شود، خروجی باقی می‌ماند
[ترجمه گوگل]جهت صحنه می خوانیم، 'خروج از چپ'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Wes was rattling off the stage directions as fast as he could.
[ترجمه ترگمان]وس به سرعت از روی صحنه خارج شد و هر چه زودتر از روی صحنه خارج شد
[ترجمه گوگل]Wes از همان ابتدای مسیر، به سرعت سریع حرکت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A stage direction suggests devils appear and Faustus goes off with Mephostophilis.
[ترجمه ترگمان]یک مسیر روی صحنه نشان می‌دهد که شیاطین به نظر می‌رسند و Faustus با Mephostophilis حرکت می‌کند
[ترجمه گوگل]جهت صحت نشان می دهد که شیطان ها ظاهر می شوند و Faustus با Mephostophilis خاتمه می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In this family, stories were the tangible stage directions in her otherwise silent and subliminal Medlow script.
[ترجمه ترگمان]در این خانواده، داستان‌ها از جهات tangible بود که در غیر این ...

مترادف stage direction

مدیریت (اسم)
direction , administratorship , directorship , editorship , stage direction
کاگردانی (اسم)
stage direction

stage direction را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد بکام
دستور صحنه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی stage direction

کلمه : stage direction
املای فارسی : استیج دایرکشن
اشتباه تایپی : سفشلث یهقثزفهخد
عکس stage direction : در گوگل

آیا معنی stage direction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )