برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

squeeze

/ˈskwiːz/ /skwiːz/

معنی: فشار، له کردن، چپاندن، فشردن، چلاندن، فشار دادن، دوشیدن، اب میوه گرفتن، بزور جا دادن، زور اوردن
معانی دیگر: به هم فشردن، (از دو یا چند سو) فشار دادن، شپیلیدن، افشردن، (با فشار) خارج کردن، (با فشار) داخل کردن، چپیدن، (با فشار) داخل شدن، به سختی عبور کردن، تحت فشار قرار دادن، اجحاف کردن، (به کسی) چپاندن، به زور گرفتن، در مضیقه قرار دادن، در تنگنا گذاشتن، فشار (به ویژه از چند سو)، افشره، آب میوه، مقدار کم (که در اثر چلاندن به دست آید)، چند چکه، چند قطره، تنگنا، تنگی جا، کمبود، کمداشت، مضیقه، تنگدستی، بغل، آغوش، در آغوش گرفتن، اخاذی، فشرده

بررسی کلمه squeeze

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: squeezes, squeezing, squeezed
(1) تعریف: to press firmly together; compress.
مترادف: compress
مشابه: crush, pinch, press

(2) تعریف: to exert pressure on or crush so as to extract something from.
مشابه: crush, press, wring

- She squeezed grapefruit for juice.
[ترجمه ترگمان] گریپ‌فروت را به خاطر آب‌میوه فشرد
[ترجمه گوگل] او گریپ فروت را برای آب فشرده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to hug.
مترادف: embrace, hug, press
مشابه: cuddle, enfold, grasp

(4) تعریف: to press into a small or crowded space.
مترادف: cram, jam
مشابه: crowd, impact, pack, press, ram, wedge

- He squeezed two more people into the elevator.
[ترجمه ترگمان] او دو نفر دیگر را به داخل آسانسور هل داد
[ترجمه گوگل] او دو نفر دیگر را به آسانسور فشار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: ( ...

واژه squeeze در جمله های نمونه

1. squeeze the clothes well and hang them on the line!
رخت‌ها را خوب بچلان و از بند آویزان کن‌!

2. squeeze through (or by)
(عامیانه) با اشکال یا امتیاز بسیار کم قبول شدن یا برنده شدن یا عبور کردن

3. a squeeze of lemon
چند قطره آب لیمو

4. housing squeeze
کمبود مسکن

5. to squeeze a pomegranate and extract its juice
انار را چلاندن و آب آنرا گرفتن

6. to squeeze the trigger
ماشه را فشردن

7. to squeeze water from a sponge
آب اسفنج را چلاندن

8. main squeeze
دوست دختر،معشوقه

9. a financial squeeze
فشار مالی

10. a manpower squeeze
کمبود نیروی انسانی

11. put the squeeze on someone
کسی را تحت فشار قرار دادن

12. it was a tight squeeze but we got everyone into the car
جا تنگ بود ولی همگی را در اتومبیل جا دادیم.

13. homa gave the toothpase a squeeze
هما به خمیر دندان فشار داد.

14. ar ...

مترادف squeeze

فشار (اسم)
compression , rush , stress , tension , violence , hustle , constraint , pressure , oppression , thrust , push , press , pressing , squeeze , discharge head , vim , enforcement , impressure , inrush , squeeze play
له کردن (فعل)
squelch , weigh , squash , pummel , contuse , quash , maul , squish , mangle , squeeze , rase , scotch
چپاندن (فعل)
stuff , jam , thrust , cram , squeeze
فشردن (فعل)
shrink , crush , wad , tighten , twitch , push , press , squeeze , wring
چلاندن (فعل)
crush , wrest , press , squeeze , wring
فشار دادن (فعل)
hustle , push , press , squeeze , trample
دوشیدن (فعل)
squeeze , milk
اب میوه گرفتن (فعل)
squeeze
بزور جا دادن (فعل)
squeeze
زور اوردن (فعل)
wrest , straiten , squeeze

معنی عبارات مرتبط با squeeze به فارسی

بطری فشاری (بطری پلاستیکی که محتویات آن با فشار دادن به دیواره ی آن خارج می شود)
اعمال فشار، وادارسازی
(عامیانه) با اشکال یا امتیاز بسیار کم قبول شدن یا برنده شدن یا عبور کردن
دوست دختر، معشوقه

معنی squeeze در دیکشنری تخصصی

[سینما] عدسیهای فشرده
[صنایع غذایی] فشردن ، آب میوه گرفتن
[نساجی] فشردن - چلاندن - آبگیری - به زور جا دادن
[ریاضیات] فشردن
[نفت] تزریق با فشار - تزریق کردن با فشا ر
[نفت] سیمان کاری با فشار
[خودرو] روان کاری با لایه نازک
[نفت] تلمبه کردن با فشار
[سینما] عدسی فشارنده - عدسی فشرده ساز
[سینما] نسبت فشردگی
[نساجی] غلتک فشارنده - غلتک چلاننده - غلتک نفوذ دهنده
[آمار] آزمون معنی دار بودن افشرده
[نفت] دوغاب سیمان کاری با فشار
[سینما] فشردگی آنامورفیک
[سینما] فشردگی افقی (تصویر)
[نساجی] آبگیری پارچه با غلتکهای فشاردهنده
[سینما] فشردن اطلا ...

معنی کلمه squeeze به انگلیسی

squeeze
• act of squeezing; hug; handshake; amount extracted by squeezing; sweetheart (slang)
• press on, compress; extract by pressure; hug; compact, cram; blackmail, extort
• when you squeeze something soft or flexible, you press it firmly from two sides. verb here but can also be used as a count noun. e.g. he gave her hand a squeeze.
• if you squeeze through or into a small space, you manage to get through it or into it, often with great effort.
• if getting a number of people into a small space is a squeeze, it is only just possible; an informal use.
• if you squeeze something out of someone, especially money, you get it from them by means of force, persuasion, or great effort.
• if someone is being squeezed by something, they are having problems, usually because of lack of money.
• to squeeze the amount of money available means to restrict or reduce it.
• a squeeze is also a situation in which it is difficult to borrow money because of strict controls, usually imposed by the government in order to fight inflation.
• if you squeeze something into a small amount of time, you manage to fit it in.
• when you squeeze a liquid or a soft substance out of an object, or squeeze the object out, you get the liquid or soft substance out by pressing the object.
• to squeeze someone or something out of a situation or activity means to prevent them from having a part in it.
squeeze a cork
• make an effort in vain, work hard for no result
squeeze juice from a lemon
• extract liquid from a lemon
squeeze money from a person
• extort money from someone, force someone to give money
squeeze oneself into a room
• be squashed into a room, be pressed into a room
credit squeeze
...

squeeze را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sara
رد شدن با زور
Go with force
فواد بهشتی
جای کوچک و تنگ
behzad
دسترسی و عبور به یک مکان محدود
(در صورتی که مربوط به عمل دیپادز در پزشکی باشد.)
sorur
فشردن با انگشت یا دست.به زور جا دادن
فرزاد
تقلیل دادن یا تنزل دادن (درخصوص بودجه)
شهاب
فشار دادن- چلاندن
Zahra
نیش زدن
عهدیه صالح
در بازی به معنای *جایگیری* است.
محسن طاری
دوشیدن /چلاندن
سایه مهاجر

باید برم دستشویی
I need to Squeeze the lemon
Mahdiya
Squeeze =له شدن، فشردن،فشار دادن،چپاندن
Mahdiya
Squeeze =له شدن ، چپاندن ،فشاراوردن،فشردن
simin banikazemi
فشردن، محاصره کردن
squeezed by their walls
Azar
با حرف اضافه in

Find time for someone or something*
When you are so busy
I'm very busy this week but I could squeeze you in at 2.30 on Tuesday

Farhood
✔️مقدار کم (که در اثر چلاندن به دست آید)
A squeeze of lemon takes the edge off the sweetness
محمد کثیری
معنیsqueeze page در حوزه ی دیجیتال مارکتینگ به صفحه ای گفته می شود که در آن صفحه از بازدیدکننده آدرس ایمیلش را دریافت میکنیم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی squeeze

کلمه : squeeze
املای فارسی : سقویز
اشتباه تایپی : سضعثثظث
عکس squeeze : در گوگل

آیا معنی squeeze مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )