برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1402 100 1

splinter

/ˈsplɪntər/ /ˈsplɪntə/

معنی: خرده، تراشه، باریکه چوب، خردهشیشه، متلاشی شدن، متلاشی کردن، تراشه کردن
معانی دیگر: به صورت تراشه درآوردن، باریکه باریکه کردن، به صورت پوشال درآوردن، به بخش های مختلف تقسیم کردن، تجزیه کردن، (چوب یا استخوان و غیره) تراشه، تریشه، براده، پوشال، پیزر، جدا شده، جدایی گرای، انشعابی، منشعب، متلاشی شدن وکردن

بررسی کلمه splinter

اسم ( noun )
(1) تعریف: a small sharp sliver of some rigid material, such as wood, glass, metal, or bone, that is broken off from a larger piece.
مترادف: shiver, sliver

(2) تعریف: see splinter group.
مشابه: faction
فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: splinters, splintering, splintered
(1) تعریف: to break or break off into splinters.
مترادف: fragment, shatter, shiver

- The blow splintered the glass.
[ترجمه ترگمان] انفجار شیشه را متلاشی کرد
[ترجمه گوگل] ضربه شیشه ای را تقسیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The glass splintered.
[ترجمه ترگمان] شیشه خرد شد
[ترجمه گوگل] شیشه تقسیم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to break or break off into factions.
مترادف: fragment

واژه splinter در جمله های نمونه

1. splinter groups
گروه‌های انشعابی

2. The girl had got a splinter in her toe.
[ترجمه amadeus] یک تراشه در انگشت دختر فرو رفته بود
|
[ترجمه ترگمان]آن دختر یک تکه چوب در انگشت داشت
[ترجمه گوگل]این دختر در انگشت شستشوی او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I've got a splinter in my finger.
[ترجمه حوا میرمحمدیان] تراشه ای در انگشتم فرو رفته است.
|
[ترجمه ترگمان]من یک تراشه توی انگشتم دارم
[ترجمه گوگل]من در انگشتم شکسته ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The mirror cracked but did not splinter.
[ترجمه حوا میرمحدیان] آینه ترک ...

مترادف splinter

خرده (اسم)
small , particle , bit , grain , sliver , fragment , fritter , anything small , crumb , debris , filings , mote , piece , shred , shiver , splinter , spall , vestige , groat , snip , small piece , spill , tittle , vestigium
تراشه (اسم)
shaving , sliver , foil , ribbon , chip , splinter , splint , excelsior , swarf , flinders , paring
باریکه چوب (اسم)
splinter
خردهشیشه (اسم)
splinter
متلاشی شدن (فعل)
decompose , fragment , disintegrate , crack up , splinter , disjoint
متلاشی کردن (فعل)
decompose , disintegrate , splinter , fragmentize
تراشه کردن (فعل)
sliver , splinter , splint

معنی عبارات مرتبط با splinter به فارسی

قصبه صغری، ساق کوچک، قزن قفلی

معنی کلمه splinter به انگلیسی

splinter
• small slender fragment that has broken off of a larger piece (of glass, wood, etc.); splinter group, faction
• break off into small slender fragments; cause to split into small slender fragments; separate into factions
• a splinter is a very thin, sharp piece of wood or glass which has broken off from a larger piece.
• if something splinters or someone splinters it, it breaks into thin, sharp pieces.
splinter away
• be divided, be separated from -
splinter group
• clique within a larger group; faction broken away from its parent group or organization
• a splinter group is a group of people who decide to break away from a larger group and form a separate organization of their own because they no longer agree with the views of the larger group.

splinter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ويدا كرمي
متفرقه، انشعابي
عظیمی
تجزیه طلب(در حقوق)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی splinter
کلمه : splinter
املای فارسی : سپلینتر
اشتباه تایپی : سحمهدفثق
عکس splinter : در گوگل

آیا معنی splinter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )