برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

speed up

/ˈspiːdˈəp/ /spiːdʌp/

معنی: سرعت دادن، تسریع کردن
معانی دیگر: تندتر کردن یا شدن، شتاباندن، تازاندن، تازیدن

بررسی کلمه speed up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to go or cause to go faster.

- Claire drove onto the highway and sped up.
[ترجمه ترگمان] کلر سوار بزرگراه شد و به سرعت بالا رفت
[ترجمه گوگل] کلر بر روی بزرگراه سوار شد و پرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
(1) تعریف: an increase in speed; acceleration.
متضاد: slowdown

(2) تعریف: an increase in the rate of production required by management without any corresponding increase in rates of pay, production facilities, or the like.
متضاد: slowdown

واژه speed up در جمله های نمونه

1. We'll never get there if he doesn't speed up.
[ترجمه ترگمان]اگر سرعتش را کم نکرد، هرگز به آنجا نمی‌رسیم
[ترجمه گوگل]ما هرگز از دست نخواهیم داد اگر سرعت نداشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I had already taken steps to speed up a solution to the problem.
[ترجمه ترگمان]من قبلا گام‌هایی را برای تسریع راه حلی برای این مشکل برداشته بودم
[ترجمه گوگل]قبلا اقداماتی را برای سرعت بخشیدن به راه حل مشکل انجام داده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Modernization is the key to speed up our agricultural development.
[ترجمه ترگمان]مدرن‌سازی کلید سرعت بخشیدن به توسعه کشاورزی است
[ترجمه گوگل]مدرن سازی کلیدی برای سرعت بخشیدن به توسعه کشاورزی ما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Exercise is supposed to speed up your metabolism.
[ترجمه ترگمان]این تمرین قرار است متابولیسم شما را تسریع کند
[ترجمه گوگل]قرار است تمرین ورزش به سرعت متابولیسم شما را افزایش دهد
[ترجمه شما] ...

مترادف speed up

سرعت دادن (فعل)
accelerate , speed up
تسریع کردن (فعل)
precipitate , accelerate , speed up , advance , catalyze , hotfoot

معنی کلمه speed up به انگلیسی

speed up
• increase velocity

speed up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گلنارزاده
سریعتر شدن یا سریعتر کردن
Soroushgh97
سریع تر کاری رو انجام دادن
محدثه فرومدی
سرعت بخشیدن
پارسا حیدری
Increase velocity
فاطمه
سرعت بخشیدن
A
بیشتر شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی speed up

کلمه : speed up
املای فارسی : سپید آاپ
اشتباه تایپی : سحثثی عح
عکس speed up : در گوگل

آیا معنی speed up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )