برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

specifications

/ˌspesəfɪˈkeɪʃn̩z/ /ˌspesɪfɪˈkeɪʃn̩z/

معنی: مشخصات، خصوصیات

واژه specifications در جمله های نمونه

1. specifications for a new building
مشخصات ساختمان جدید

2. rigid specifications
مشخصات دقیق

3. the carpet's specifications are clearly stipulated in the contract
مشخصات فرش در قرارداد فروش به وضوح قید شده است.

4. The yachts are built to the highest specifications.
[ترجمه ترگمان]قایق‌ها با بالاترین مشخصات ساخته می‌شوند
[ترجمه گوگل]قایق بادبانی به بالاترین مشخصات ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Builders will then be sent the specifications and asked to submit a tender for the work.
[ترجمه ترگمان]پس از آن ساختمان باید مشخصات را ارسال نموده و تقاضا کرد که برای این کار مناقصه ارسال نماید
[ترجمه گوگل]سازندگان مشخصات مشخصات ارسال خواهند شد و خواهان ارائه پیشنهاد برای این کار می باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The airport building had been constructed to FAA specifications.
[ترجمه ترگمان]ساختمان فرودگاه به مشخصات FAA ساخته شده‌است
[ترجمه گوگل]ساختمان فرودگاه به مشخصات FAA ساخته شده است
[ترجمه ...

مترادف specifications

مشخصات (اسم)
specification , characteristic , specifications , characteristics , specs
خصوصیات (اسم)
friendship , feature , particular , specifications , intimacy , peculiarity , particularity

معنی عبارات مرتبط با specifications به فارسی

معنی specifications در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] ویژگیها،مشخصات
[عمران و معماری] مشخصات - مختصات
[حقوق] مشخصات
[نساجی] ویژگیهای فنی
[ریاضیات] خصوصیات
[حسابداری] شرایط پیمان بدون مشخصات اختصاصی
[کامپیوتر] ویژگی های طراحی .
[حسابداری] مشخصات فنی

معنی کلمه specifications به انگلیسی

specifications
• detailed and precise written requirements of materials and dimensions and quality of work for something that will be manufactured or installed or built; specific written requirements forwarded to a designer or artist or manufacturer; information regarding a software program or hardware device or a program language that describes the features of the product and how it operates (computers)
technical specifications
• exact list of amounts and types of materials that something is made from

specifications را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
مشخصات فنی
وفادار
الزامات
امیررضا رسول‌زاده
مقررات
آیین نامه
محدثه فرومدی
خصایص، جزئیات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی specifications

کلمه : specifications
املای فارسی : سپکیفیکتینس
اشتباه تایپی : سحثزهبهزشفهخدس
عکس specifications : در گوگل

آیا معنی specifications مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )