برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

speak

/ˈspiːk/ /spiːk/

معنی: سخن گفتن، گفتگو کردن، صحبت کردن، سخنرانی کردن، حرف زدن، تکلم کردن، دراییدن
معانی دیگر: لب گشادن، نطق کردن، (با: to) درباره ی چیزی حرف زدن، موضوعی را مورد بحث قرار دادن، بیان کردن، مبین بودن، آشکار کردن، تحت تاثیر قرار دادن، رابطه برقرار کردن، (کلمات و غیره را) ادا کردن، خبر دادن (از چیزی)، آگاهی دادن، اعلام کردن

بررسی کلمه speak

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: speaks, speaking, spoke, spoken
(1) تعریف: to utter words in one's usual voice; talk.
مترادف: talk
مشابه: articulate, pronounce

- Can you speak more clearly?
[ترجمه :):):):):):):)] ایا برای صحبت کردن توانا هستید
|
[ترجمه :)] ایا شما میتوانی واضح تر صحبت کنید؟
|
[ترجمه ترگمان] میتونی واضح‌تر صحبت کنی؟
[ترجمه گوگل] آیا می توانید به وضوح صحبت کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to communicate using words and with one's voice.
مترادف: talk
مشابه: communicate

- I will speak with him about the matter after the meeting.
[ترجمه ترگمان] بعد از جلسه با او صحبت خواهم کرد
[ترجمه گوگل] ...

واژه speak در جمله های نمونه

1. speak low lest the baby is awakened
آهسته حرف بزن تا بچه بیدار نشود.

2. speak out, i can't hear you!
بلند حرف بزن،صدایت را نمی‌شنوم‌!

3. speak so that the baby doesn't wake up
جوری حرف بزن که بچه بیدار نشود.

4. speak your mind
نظرت را بگو.

5. speak for yourself!
از جانب خودت حرف بزن (از طرف من حرف نزن‌!)

6. speak ill of
بدگویی کردن از،غیبت کسی را کردن

7. speak in praise of someone (or something)
زبان به تحسین کسی (یا چیزی) گشودن

8. speak one's mind
عقیده‌ی خود را بیان کردن،منویات خود را گفتن

9. speak one's piece
عقاید و نظریات خود را بیان کردن،حرف خود را زدن

10. speak out (against)
(به ویژه پس از مدتی سکوت) زبان به اعتراض گشودن،(مخالف چیزی) حرف زدن

11. speak the same (or someone's) language
عقاید و سنت‌ها (و غیره‌ی) مشترک داشتن،هم‌زبان و همدل بودن

12. speak through one's nose
تو دماغی حرف زدن

13. speak up
1- بلندتر حرف زدن 2- ...

مترادف speak

سخن گفتن (فعل)
address , discourse , speak , talk , remark , say , converse
گفتگو کردن (فعل)
speak , argue , discuss , communicate , negotiate , parley
صحبت کردن (فعل)
speak , say , converse , confabulate
سخنرانی کردن (فعل)
discourse , lecture , speak , lobby , converse , speechify , orate , prelect
حرف زدن (فعل)
speak , talk , say
تکلم کردن (فعل)
speak
دراییدن (فعل)
speak

معنی عبارات مرتبط با speak به فارسی

پسوند: حرف، سخن، - گفت [doublespeak]
سخنی بگویید، چیزی بگویید، حرفی بزنید
(آمریکا - در دوران ممنوعیت مسکرات ـ خودمانی) میخانه ی مخفی
از جانب خودت حرف بزن (از طرف من حرف نزن !)
بدگویی کردن از، غیبت کسی را کردن
زبان به تحسین کسی (یا چیزی) گشودن
عقیده ی خود را بیان کردن، منویات خود را گفتن
عقاید و نظریات خود را بیان کردن، حرف خود را زدن
(به ویژه پس از مدتی سکوت) زبان به اعتراض گشودن، (مخالف چیزی) حرف زدن
عقاید و سنت ها (و غیره ی) مشترک داشتن، هم زبان و همدل بودن
تو دماغی حرف زدن
1- بلندتر حرف زدن 2- آزادانه عقاید خود را بیان کردن
(خودمانی) کاملا یا به وضوح نشان دادن
speak wel ...

معنی کلمه speak به انگلیسی

speak
• talk; say; express; give a speech; mention, indicate
• -speak can be added to the name of a person, group, or organization in order to form a noun referring to the characteristic language that they use, especially to their use of particular words.
• when you speak, you use your voice to say words.
• when you speak to someone or speak with them, you have a conversation with them.
• if you speak about someone or something or speak of them, they are the subject of conversation when you are talking to other people.
• if you speak a foreign language, you know it and can use it.
• if you speak well or badly of someone, you say good or bad things about them.
• when someone speaks to a group of people, they make a speech.
• see also spoken.
• you use expressions such as generally speaking and technically speaking when you are defining the way that you are describing something.
• you can say `speaking as a parent' or `speaking as a teacher', for example, to indicate that the opinion you are giving is based on your experience as a parent or as a teacher.
• you can say speaking of a thing that has just been mentioned as a way of introducing a new topic which has some connection with that thing.
• you say so to speak to indicate that what you are saying is not literally true, but is a colourful way of describing a situation.
• nobody to speak of or nothing to speak of means hardly anyone or anything, or only unimportant people or things.
• people who are not on speaking terms never speak to each other.
• if you speak your mind about something, you say exactly what you think.
• if something speaks for itself, its meaning or qualities are obvious and do not need to be explained or pointed out.
• if you speak for a group of people, you give their opinion on their behalf.
• if you speak out in favour of something or against something, you say publicly that you think it is a good ...

speak را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
سخن گفتن
مهران
صحبت کردن
گفت وگو کردن
Mobina
گپ زدن
sportwoman
talk
فرشته عاج
مبین بودن مقلا
In some countries, the goverment dosr not speak formajority of the people. در بعضی از کشورها دولت مبین اکثریت نیست.
N. Z. M
صحبت یک طرفه
فرشته عشق
me speak from the profoundness of our heart
من از صمیم قلب صحبت میکنم
محمد داود وثوقی نسب
نماینده
i am speak for my family.

من نماینده خانواده خودم هستم
Sahar
معنای دراییدن که در ترجمۀ سایت اومده اشتباهه. دراییدن در فارسی کهن به فعل منفیِ حرف زدن اطلاق می شود. یعنی در فارسی کهن، به تأسی از اندیشۀ زرتشتی، همۀ افعال به دو گونۀ اهورایی و اهریمنی تقسیم میشن. هر فعلی، یک معادل منفی هم دارد. سخن گفتن مثبت است و دراییدن منفی. کلمۀ �زر� (در فعل زر زدن یا وِر زدن) از همین ریشۀ دراییدن گرفته شده است.بلعیدن مثبت است و اوباریدن منفی. اوباریدن برای عمل بلع اژدها و حیوانات موذی به کار می رفته است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی speak

کلمه : speak
املای فارسی : اسپیک
اشتباه تایپی : سحثشن
عکس speak : در گوگل

آیا معنی speak مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )