برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1669 100 1
شبکه مترجمین ایران

speak one's mind


عقیده ی خود را بیان کردن، منویات خود را گفتن

واژه speak one's mind در جمله های نمونه

1. Freedom to speak one's mind is not only an aspect of individual liberty, but essential to the quest for truth, and the vitality of society as a whole.
[ترجمه ترگمان]آزادی بیان فقط جنبه آزادی فردی نیست، بلکه برای جستجوی حقیقت و سرزندگی جامعه به عنوان یک کل ضروری است
[ترجمه گوگل]آزادی سخن گفتن تنها جنبه آزادی فردی نیست، بلکه ضروری است برای تلاش برای حقیقت و حیاتی جامعه به عنوان یک کل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The right to speak one's mind would often be an empty privilege in a place and at a time beyond the protecting hand of the guardians of public order.
[ترجمه ترگمان]حق صحبت کردن، اغلب یک امتیاز خالی در یک مکان و در زمانی فراتر از دست حفاظت از نظم عمومی است
[ترجمه گوگل]حق گفتن ذهن خود اغلب یک امتیاز خالی در یک مکان و در زمان فراتر از دست نگهبان نگهبانان نظم عمومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. On an occasion of this kind it becomes more than a moral duty to speak one's mind; it becomes a pleasure.
[ترجمه ترگمان]در این گونه موارد، وظیفه اخلاقی این است که در ذهن خود صحبت کند؛ باعث خوشحالی است
[ترجمه گوگل]به مناسبت این نوع، بیش از یک وظیفه اخلاقی است که ذهن خود را ذکر کند؛ لذت می برد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه speak one's mind به انگلیسی

speak one's mind
• speak openly, speak from the heart

speak one's mind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نوید نبوی
ابراز نظر کردن
Hesam
بیان کردن مستقیم آن چه در ذهن است
سینا توسکی
حرفه دل را زدن.
افسانه احمدلی
رک و پوست کنده حرف زدن
میلاد علی پور
صداقت به خرج دادن، افکار را مطرح کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی speak ones mind

کلمه : speak one's mind
املای فارسی : اسپیک انئس میند
اشتباه تایپی : سحثشن خدث'س ئهدی
عکس speak one's mind : در گوگل

آیا معنی speak one's mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )