برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1399 100 1

sordid

/ˈsɔːrdəd/ /ˈsɔːdɪd/

معنی: فرومایه، خسیس، پست، کثیف، هرزه، شلخته، چرک، دون
معانی دیگر: آلوده، ناپاک، فقیرانه، نکبت بار، رقت بار، خودپرست، پولکی، نابکار، مزور، نفرت انگیز

بررسی کلمه sordid

صفت ( adjective )
مشتقات: sordidly (adv.), sordidness (n.)
(1) تعریف: dirty, filthy, or foul, esp. from neglect or poverty; squalid; wretched.
مترادف: seamy, seedy, squalid, wretched
متضاد: immaculate
مشابه: dingy, dirty, filthy, foul, grubby, nasty, offensive, rotten, shabby, sleazy, unclean, vile

- They were shocked by the sordid living conditions in the camp.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها از شرایط زندگی پست در اردوگاه شوکه شدند
[ترجمه گوگل] آنها از شرایط زندگی غریب در اردوگاه شوکه شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: selfishly greedy; mercenary or miserly.
مترادف: avaricious, base, mercenary, miserly
مشابه: churlish, grasping, greedy, hoggish, mean, petty, rapacious, selfish, stingy, venal

- She could never have guessed that her grandson would act with such sordid motives.
[ترجمه ترگمان] هرگز نمی‌توانست حدس بزند که نوه‌اش با چنین انگیزه‌های پلیدی عمل خواهد کرد
[ترجمه گوگل] او هرگز نمی توان حدس زد که نوه او با چنین انگیزه های متنوعی عمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعری ...

واژه sordid در جمله های نمونه

1. sordid motives
انگیزه‌های پست و سودجویانه

2. a sordid love affair
یک رابطه‌ی عاشقانه‌ی نفرت‌انگیز

3. a sordid slum
گدا محله‌ی کثیف

4. they live in sordid poverty
در فقر رقت‌آور زندگی می‌کنند.

5. There are lots of really sordid apartments in the city's poorer areas.
[ترجمه ترگمان]در مناطق فقیرنشین شهر آپارتمان‌های خیلی زیادی وجود دارد
[ترجمه گوگل]بسیاری از آپارتمان های بسیار متنوع در مناطق فقیرانه شهر وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The huts they lived in were sordid and filthy beyond belief.
[ترجمه ترگمان]The که در آن می‌زیستند، کثیف و کثیف بودند
[ترجمه گوگل]کلبه هایی که در آن زندگی می کردند، غلط و غریب بودند و فراتر از باور بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The whole sordid affair came out in the press.
[ترجمه ترگمان]این کار کثیف در مطبوعات پخش شد
[ترجمه گوگل]تمام امور متناقض در مطبوعات منتشر شد
[ترجمه شما] ...

مترادف sordid

فرومایه (صفت)
abject , abhorrent , detestable , ghoulish , base , ignoble , vile , poor , base-born , distressed , sordid , knavish
خسیس (صفت)
abject , base , ignoble , vile , stingy , miserly , mean , parsimonious , avaricious , hard , tight , penurious , base-minded , base-spirited , costive , dastard , sordid , skimpy , niggardly , ungenerous
پست (صفت)
humble , abject , base , ignoble , vile , poor , mean , contemptible , despicable , inferior , lowly , slight , small , little , subservient , base-born , brutish , infamous , villainous , vulgar , caddish , shoddy , bathetic , pimping , low , brummagem , cheap , menial , lousy , currish , sordid , dishonorable , runty , servile , footy , wretched , poky , hokey-pokey , lowborn , ungenerous , lowbred , low-level , shabby , picayune , pint-size , pint-sized , scurvy , snippy , third-rate
کثیف (صفت)
nasty , mussy , dirty , bedraggled , filthy , messy , squalid , smeary , sloppy , grubby , impure , scabious , lousy , sordid , grimy , wild and woolly , mucky , soapless , smoochy
هرزه (صفت)
perverse , bawdy , ribald , reprobate , immoral , loose , licentious , lewd , dissolute , harlot , lascivious , lubricious , libertine , profligate , sordid , rakish , scabrous , sloven , prurient , salacious , rakehelly , sluttish
شلخته (صفت)
blowzy , sloppy , grubby , slovenly , frumpy , slipshod , frowsy , sordid , frowzy , frumpish , sloven
چرک (صفت)
dingy , dirty , squalid , smeary , frowsty , frowsy , impure , sordid , frowzy
دون (صفت)
vile , poor , lowly , small , ribald , sordid , servile , shabby

معنی کلمه sordid به انگلیسی

sordid
• dirty, foul, squalid; poor, wretched; low, base; selfish, greedy
• you say that something is sordid when it involves dishonest or immoral behaviour.
sordid district
• dubious area, questionable region

sordid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
(درمورد انسان)غیراخلاقی، نادرست، نابکار،
(درمورد مکان)نا خوشایند، ناراحت کننده
Mnemon
کثیف
Figure
dishonest , dirty and immoral

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sordid
کلمه : sordid
املای فارسی : سرودید
اشتباه تایپی : سخقیهی
عکس sordid : در گوگل

آیا معنی sordid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )