برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1388 100 1

song of solomon

/ˈsɒŋəvˈsɑːləmən/ /sɒŋəvˈsɑːləmən/

(انجیل) کتاب غزل های حضرت سلیمان (song of songs هم می گویند - مخفف: s of s یا s. of sol یا song یا sg)

بررسی کلمه song of solomon

اسم ( noun )
• : تعریف: a book of the Old Testament, once attributed to King Solomon, that contains a collection of dramatic and lyrical love poems and has been the subject of many allegorical interpretations; Song of Songs; Canticle of Canticles.

واژه song of solomon در جمله های نمونه

1. Song of Solomon visual content of the message you will be permanently confidential.
[ترجمه ترگمان]آهنگ تصویری سولومون از پیام شما برای همیشه محرمانه خواهد بود
[ترجمه گوگل]آهنگ محتوای سلیمان محتوای بصری پیام شما به طور دائم محرمانه خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Just look at the sensuousness of the Song of Solomon, or Genesis: "two shall become one flesh, " or Corinthians: "do not deprive each other of sexual relations. "
[ترجمه ترگمان]فقط به the آواز سلیمان، یا سفر پیدایش نگاه کنید: \"دو تن باید به یک تن تبدیل شوند،\" یا Corinthians: \" یکدیگر را از روابط جنسی محروم نمی‌کنند \"
[ترجمه گوگل]فقط به حس گرایی سحر سلیمان نگاه کنید، یا دو پیدایش 'باید یک گوشت باشد' یا 'قرنتیان' از یکدیگر روابط جنسی را محروم نکنید '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Evolving around this concern, Song of Solomon presents three different states of living.
[ترجمه ترگمان]در حال تکامل حول این نگرانی، آواز سولومون سه ایالت متفاوت از زندگی را به نمایش می‌گذارد
[ترجمه گوگل]Song of Solomon در سراسر این نگرانی، سه حالت مختلف زندگی را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه song of solomon به انگلیسی

song of solomon
• song of songs, one of the books of the bible (attributed to king solomon)

song of solomon را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی song of solomon
کلمه : song of solomon
املای فارسی : سانگ اوف سولمون
اشتباه تایپی : سخدل خب سخمخئخد
عکس song of solomon : در گوگل

آیا معنی song of solomon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )