برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1398 100 1

some time


یک وقتی، مدتی

معنی عبارات مرتبط با some time به فارسی

معنی کلمه some time به انگلیسی

some time
• quite a while
some time ago
• before a great while
some time or other
• one day, some day, one of these days
give me some time
• let me have a certain amount of time (to think, make a decision, complete a project, etc.)

some time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزانه
مقداری زمان
shahi
After some time an old man entered.
بعد از مدت کوتاهی یک مرد پیر وارد شد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی some time
کلمه : some time
املای فارسی : صومه تیم
اشتباه تایپی : سخئث فهئث
عکس some time : در گوگل

آیا معنی some time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )