برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1398 100 1

solon

/ˈsoʊlɒn/ /ˈsəʊlɒn/

معنی: سولن مقنن یونانی
معانی دیگر: سولن (حقوقدان و دولتمرد یونانی)

بررسی کلمه solon

اسم ( noun )
• : تعریف: an Athenian statesman and lawgiver (638?-559? B.C.).

واژه solon در جمله های نمونه

1. Editor's Note : Athenian Jury Court, established by Solon, was attached to the Assembly in the beginning.
[ترجمه ترگمان]یادداشت سردبیر: دادگاه عالی آتن که توسط سولون به رسمیت شناخته شده‌است، در ابتدا به مجلس پیوست
[ترجمه گوگل]یادداشت سردبیر Athenian Court of Jury، که توسط سولون تأسیس شد، در ابتدا به مجمع متصل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Having laid the foundations of material prosperity, Solon turned to the constitution.
[ترجمه ترگمان]سولون، پس از آنکه پایه‌های رفاه مادی را بنیان نهادند، به قانون اساسی تبدیل شدند
[ترجمه گوگل]پس از قرار دادن پایه های رفاه مادی، سولون تبدیل به قانون اساسی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Indeed, the great lawgiver Solon once contemplated making marriage compulsory, and in Athens under Pericles bachelors were excluded from certain important public positions.
[ترجمه ترگمان]در واقع، قانونگذاری بزرگ lawgiver که زمانی به فکر ازدواج اجباری افتاد، و در آتن، تحت پریکلس، از مشاغل مهم دولتی محروم شدند
[ترجمه گوگل]در واقع، سولون، یکی از صاحبنظران بزرگ، یک بار قصد داشت که ازدواج اجباری باشد، و در آتن تحت لیسانس پریکلس از برخی موقعیتهای مهم مهم عمومی کنار گذاشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف solon

سولن مقنن یونانی (اسم)
solon

معنی عبارات مرتبط با solon به فارسی

خاک شوره زار زمین های بایر

معنی کلمه solon به انگلیسی

solon
• (c.638 - c.559 bc) athenian lawgiver and poet; wise lawmaker

solon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سولن
به زبان کردی غنچه گل
عاطفه موسوی
قانونگذار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی solon
کلمه : solon
املای فارسی : سالن
اشتباه تایپی : سخمخد
عکس solon : در گوگل

آیا معنی solon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )