برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1389 100 1

solomon's seal

/ˈsɑːləmənzˈsiːl/ /ˈsɑːləmənzsiːl/

معنی: مهر سلیمان
معانی دیگر: (نماد عرفانی به شکل ستاره ی متشکل از دو مثلث) ستاره ی شش پر

مترادف solomon's seal

مهر سلیمان (اسم)
solomon's seal

معنی کلمه solomon's seal به انگلیسی

solomon's seal
• plant that belongs to the lily family with bell-like drooping greenish or yellow flowers; star of david, six-pointed symbol that looks like a star formed by two overlapping triangles to form a hexagram

solomon's seal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی solomons seal
کلمه : solomon's seal
املای فارسی : سلمن`س سال
اشتباه تایپی : سخمخئخد'س سثشم
عکس solomon's seal : در گوگل

آیا معنی solomon's seal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )