برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

software piracy

واژه software piracy در جمله های نمونه

1. Too costly software? Software piracy is wrong, but more flexible policies for selling it would help combat the crime.
[ترجمه ترگمان]نرم‌افزار پر هزینه است؟ دزدی نرم‌افزار اشتباه است، اما سیاست‌های انعطاف‌پذیرتر برای فروش آن به مبارزه با این جنایت کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]نرم افزار بیش از حد پر هزینه؟ دزدی نرم افزاری اشتباه است، اما سیاست های انعطاف پذیر بیشتر برای فروش آن به مبارزه با جرم و جنایت کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It wasn't like insurance fraud or software piracy, where I knew who knew exactly what I needed to know.
[ترجمه ترگمان]این مثل کلاه برداری بیمه یا نرم‌افزار دزدی نبود، جایی که می‌دانستم دقیقا چه کسی را می‌شناختم
[ترجمه گوگل]این مانند تقلب در بیمه یا دزدی نرم افزاری نبود، جایی که می دانستم دقیقا چه چیزی را می دانستم که باید بدانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But with the coming of the home computer, software piracy also appeared.
[ترجمه ترگمان]اما با آمدن کامپیوتر خانگی، دزدان دریایی نیز ظاهر شدند
[ترجمه گوگل]اما با ظهور کامپیوتر خانگی، دزدی نرم افزاری نیز ظاهر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی software piracy در دیکشنری تخصصی

software piracy
[کامپیوتر] دزدی نرم افزار ،سرقت نرم افزار

معنی کلمه software piracy به انگلیسی

software piracy
• copying of software without authorization from the developer, illegal copying of software

software piracy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی software piracy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )