برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

societal

/səˈsaɪətl̩/ /səˈsaɪətl̩/

وابسته به جامعه، اجتماعی، همزیگانی، آمیزگارانه، وابسته به اجتماع

بررسی کلمه societal

صفت ( adjective )
• : تعریف: of or pertaining to society.

- societal values
[ترجمه ترگمان] ارزش‌های جامعه‌ای
[ترجمه گوگل] ارزش های اجتماعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه societal در جمله های نمونه

1. Wider societal change is important, since the landscape identity can seemingly be preserved by the apparent substitution of space for time.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که هویت منظره را می توان به ظاهر با جانشینی آشکار فضا برای زمان حفظ کرد، تغییرات جامعه‌ای بازتر است
[ترجمه گوگل]تغییر گسترده اجتماعی مهم است، زیرا هویت چشم انداز به ظاهر با جایگزینی ظاهری فضا برای زمان حفظ می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There are compelling societal priorities and pressures to carry out policies of child protection.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از اولویت‌ها و فشارهای اجتماعی برای اجرای سیاست‌های حفاظت از کودکان وجود دارد
[ترجمه گوگل]اولویت های محتمل اجتماعی و فشار برای اجرای سیاست های حفاظت از کودکان وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. From the societal point of view, the public interest theory presents an ideal.
[ترجمه ترگمان]از نقطه‌نظر اجتماعی، نظریه منافع عمومی یک ایده‌آل را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]از دیدگاه جامعه، نظریه منافع عمومی ایده آل را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For them the key to societal continuity is con ...

معنی کلمه societal به انگلیسی

societal
• of or pertaining to society, social

societal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد کمالی
societal = جامعه ای ( نه لزوما جامعه انسانی)

social = جمعی (انسانی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی societal

کلمه : societal
املای فارسی : سکیتل
اشتباه تایپی : سخزهثفشم
عکس societal : در گوگل

آیا معنی societal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )