برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1398 100 1

sleeping pill


قرص خواب

بررسی کلمه sleeping pill

اسم ( noun )
• : تعریف: a pill or tablet containing a drug that induces sleep.

واژه sleeping pill در جمله های نمونه

1. I wake at 6 am as the sleeping pill doesn't work for more than nine hours.
[ترجمه ترگمان]من ساعت ۶ صبح بیدار می‌شوم چون قرص خواب برای بیش از نه ساعت کار نمی‌کند
[ترجمه گوگل]من ساعت 6 صبح بیدار می شوم چون قرص خواب بیش از نه ساعت کار نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He felt tired and giddy from the sleeping pill.
[ترجمه ترگمان]احساس خستگی می‌کرد و از قرص خواب گیج شده بود
[ترجمه گوگل]او از قرص خواب خسته و ترسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Nigel was given a sleeping pill and some cocoa before he went to bed.
[ترجمه ترگمان]نی گل نیز قبل از رفتن به رختخواب قرص خواب‌آور خورده بود
[ترجمه گوگل]نایجل یک قرص خواب آور و برخی از کاکائو را قبل از اینکه به رختخواب برود، داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Never under any circumstances take a sleeping pill and a laxative on the same night. Dave Barry
[ترجمه ترگمان]هیچ وقت تحت هیچ شرایطی یک قرص خواب‌آور و یک ضد یبوست در یک شب مصرف نکنید \" دیو بری \"
[ترجمه ...

معنی کلمه sleeping pill به انگلیسی

sleeping pill
• a sleeping pill or a sleeping tablet is a pill that you can take to help you sleep.

sleeping pill را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
قرص خواب
متین خدایی
قرص خواب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sleeping pill
کلمه : sleeping pill
املای فارسی : سلیپینگ پیل
اشتباه تایپی : سمثثحهدل حهمم
عکس sleeping pill : در گوگل

آیا معنی sleeping pill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )