برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

slaver

/ˈslævər/ /ˈslævə/

معنی: اب دهان، کشتی حامل بردگان، برده فروش، تاجر برده، اب افتادن دهان، اب دهان روان ساختن، گلیز مالیدن، بزاق از دهان ترشح کردن، چاپلوسی کردن
معانی دیگر: (از گوشه های دهان) آب دهان روان کردن، گلیز دادن، بزاق جاری کردن (drool هم می گویند)، (قدیمی) گلیزمال کردن، با آب دهان پوشاندن، رجوع شود به: slave ship، اب افتادن دهان از شوق

بررسی کلمه slaver

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: slavers, slavering, slavered
(1) تعریف: to allow saliva to drip from the mouth; slobber; drool.
مشابه: dribble, drivel, drool

(2) تعریف: to act in a fawning manner toward someone.
مشابه: grovel
اسم ( noun )
• : تعریف: saliva flowing or dripping from the mouth; drool.
مشابه: drivel, drool
اسم ( noun )
• : تعریف: a slave trader or a ship used to transport slaves.

واژه slaver در جمله های نمونه

1. Education makes a people easy to lead, but difficult to drive ; easy to govern but imposible to slave.
[ترجمه ترگمان]تحصیل باعث می‌شود که مردم به آسانی رهبری شوند، اما رانندگی دشوار است؛ اداره کردن آن‌ها آسان است، اما برای برده آسان است
[ترجمه گوگل]آموزش باعث می شود مردم به راحتی هدایت شوند، اما برای رانندگی دشوار است؛ اما به راحتی می توان ادعا کرد اما غیر قابل اجتناب به برده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He who will not reason, is a bigot; he who cannot is a fool ;and he who dares not is a slave.
[ترجمه ترگمان]کسی که عقل نداشته باشد، آدم خرافاتی است؛ او که نمی‌تواند احمق باشد؛ و کسی که جرات کرده باشد یک برده نیست
[ترجمه گوگل]کسی که دلش نمی خواهد، یک فریبنده است؛ کسی که نمیتواند احمق باشد؛ و کسی که جرات ندارد برده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He will always be a slave who knows not how to earn and save.
[ترجمه ترگمان]او همیشه یک برده خواهد بود که نمی‌داند چگونه پول بگیرد و پس‌انداز کند
[ترجمه گوگل]او همیشه یک برده است که نمی داند چطور درآمد و صرفه جویی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Do business, but be not a sl ...

مترادف slaver

اب دهان (اسم)
spit , slobber , saliva , spittle , slaver
کشتی حامل بردگان (اسم)
slaver
برده فروش (اسم)
slaver
تاجر برده (اسم)
slaver
اب افتادن دهان (اسم)
slaver
اب دهان روان ساختن (فعل)
slobber , slaver
گلیز مالیدن (فعل)
slaver
بزاق از دهان ترشح کردن (فعل)
slaver
چاپلوسی کردن (فعل)
praise , adulate , flatter , blandish , butter , coax , collogue , sweet-talk , fraise , gloze , slaver , soft-soap , truckle , wheedle

معنی عبارات مرتبط با slaver به فارسی

(کسی که زن ها را وادار به فحشا می کند) روسپی دار

معنی کلمه slaver به انگلیسی

slaver
• one who deals in slaves, one who owns slaves; slave ship; saliva; nonsense, drivel
• dribble saliva from the mouth, drool; slobber; flatter, act in an obsequious manner

slaver را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی slaver

کلمه : slaver
املای فارسی : سلور
اشتباه تایپی : سمشرثق
عکس slaver : در گوگل

آیا معنی slaver مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )