برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1360 100 1

slaughter

/sˈlɒtər/ /ˈslɔːtə/

معنی: خون ریزی، قتل عام، سلاخی، ذبح، کشتار فجیع، کشتار کردن، سلاخی کردن
معانی دیگر: (حیوان) کشتن، (انسان) قتل فجیع، کشتار زیاد، کشت و کشتار، کشت و کشتار کردن، قتل عام کردن، (حیوان را برای خوراک) کشتن، سربریدن، ذبح کردن

بررسی کلمه slaughter

اسم ( noun )
(1) تعریف: the killing and butchering of animals, esp. for their meat.
مترادف: butchering

(2) تعریف: the brutal killing of large numbers of people or animals; massacre.
مترادف: bloodbath, carnage, massacre
مشابه: blood
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: slaughters, slaughtering, slaughtered
مشتقات: slaughterous (adj.), slaughterer (n.)
(1) تعریف: to kill and butcher (animals).
مترادف: butcher
مشابه: kill, slay

(2) تعریف: to kill (animals or people) brutally, indiscriminately, and in large numbers.
مترادف: massacre
مشابه: butcher, decimate, kill, murder, slay

واژه slaughter در جمله های نمونه

1. the slaughter of sheep for a feast
ذبح گوسفند برای یک مهمانی

2. the slaughter of women and children
کشتار زنان و کودکان

3. Hardly anyone in the town escaped the slaughter when the rebels were defeated.
[ترجمه ترگمان]زمانی که شورشیان شکست خوردند، هیچ‌کس در شهر از کشتار جان سالم به در برد
[ترجمه گوگل]وقتی که شورشیان شکست خوردند، به سختی کسی در شهر از کشتار فرار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The animals are stunned before slaughter.
[ترجمه ترگمان]حیوانات قبل از ذبح مبهوت می‌شوند
[ترجمه گوگل]حیوانات قبل از قتل عام هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The slaughter of whales is unnecessary and inhuman.
[ترجمه ترگمان]کشتار وال‌ها غیر ضروری و غیر انسانی است
[ترجمه گوگل]کشتار نهنگها غیر ضروری و غیرانسانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We were helpless to stop the slaughter.
...

مترادف slaughter

خون ریزی (اسم)
insult , bleeding , bloodshed , hemorrhage , haemorrhage , carnage , bloodbath , blood stroke , slaughter , bloody flux , massacre
قتل عام (اسم)
carnage , bloodbath , genocide , slaughter , holocaust
سلاخی (اسم)
butchery , slaughter , flaying
ذبح (اسم)
slaughter
کشتار فجیع (اسم)
slaughter
کشتار کردن (فعل)
shamble , slay , slaughter
سلاخی کردن (فعل)
slaughter , butcher

معنی عبارات مرتبط با slaughter به فارسی

کشتارگاه، سلا خانه، مسل
خود کشی

معنی کلمه slaughter به انگلیسی

slaughter
• killing of an animal; brutal killing of a person; mass killing of animals or humans, carnage, massacre; overwhelming defeat (informal)
• butcher an animal; murder a person; indiscriminately kill a large number of people or animals, massacre; defeat overwhelmingly (informal)
• to slaughter a large number of people or animals means to kill them in a way that is especially cruel, unjust, or needless.
• you can describe the killing of large numbers of people or animals as slaughter, particularly when it seems very cruel and senseless.
• to slaughter animals such as cows and sheep means to kill them for their meat.
• slaughter is also the killing of animals for their meat.
as a lamb led to slaughter
• quietly, passively
like lambs to the slaughter
• without any objections, without protest, meekly, obediently

slaughter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
سلاخی کردن
پ ص ر parviz13371348@gmail.com
کشته دهی
وحید
کشتن حیوانات
قتل علام انسان ها
- له کردن (در رقابت ورزشی بین دو تیم، برد با اختلاف خیلی زیاد)

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slaughter
کلمه : slaughter
املای فارسی : سلوقتر
اشتباه تایپی : سمشعلافثق
عکس slaughter : در گوگل

آیا معنی slaughter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )