برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

sixteen

/sɪkˈstiːn/ /sɪkˈstiːn/

معنی: شانزده، شانزدهمین، شماره شانزده

بررسی کلمه sixteen

اسم ( noun )
(1) تعریف: the number represented by the Arabic numeral 16 and by the Roman numeral XVI.

(2) تعریف: the number that follows fifteen and precedes seventeen in the sequence of cardinal numbers.
صفت ( adjective )
• : تعریف: being sixteen in number.

واژه sixteen در جمله های نمونه

1. a youth of sixteen summers
یک جوان شانزده ساله

2. he tasted defeat at sixteen
در شانزده سالگی طعم شکست را چشید.

3. he was created lord at the age of sixteen
در شانزده سالگی به او عنوان لرد داده شد.

4. at the time of graduation from high school he was only sixteen
وقتی که دبیرستان را به پایان رساند فقط شانزده سال داشت.

5. Sixteen times as many men are colour-blind as women.
[ترجمه ترگمان]شانزده مرتبه چون بسیاری از مردان مانند زنان نابینا هستند
[ترجمه گوگل]شانزده برابر بیشتر مردان به عنوان زنان کور رنگی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The female bird incubates the eggs for about sixteen days while the male brings food.
[ترجمه ترگمان]پرنده ماده در حدود شانزده روز تخم می‌گذارد در حالی که مرد غذا می‌آورد
[ترجمه گوگل]پرنده زن تخمک را حدود شانزده روز تخمک می زند در حالی که مرد غذا می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He moved to London when he was sixteen .
[ترجمه ترگمان]وقتی شانزده سال دا ...

مترادف sixteen

شانزده ()
sixteen
شانزدهمین ()
sixteen , sixteenth
شماره شانزده ()
sixteen

معنی sixteen در دیکشنری تخصصی

sixteen
[ریاضیات] شانزده
[کامپیوتر] بیتی
[کامپیوتر] تراشه بیتی
[سینما] فیلم شانزده میلیمتری

معنی کلمه sixteen به انگلیسی

sixteen
• number 16
• numbering 16
• sixteen is the number 16.
sixteen candles
• 1984 film starring molly ringwald and anthony michael hall (directed by john hughes)

sixteen را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی sixteen

کلمه : sixteen
املای فارسی : سیختین
اشتباه تایپی : سهطفثثد
عکس sixteen : در گوگل

آیا معنی sixteen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )