برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
sit - well - with
شبکه مترجمین ایران

sit well with


سازگار بودن، ساختن به

sit well with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول حسین بگی
به دل کسی نشستن
باب میل کسی بودن
To be agreeable to one's values or sensibilities

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی sit well with

کلمه : sit well with
املای فارسی : سیت ول وید
اشتباه تایپی : سهف صثمم صهفا
عکس sit well with : در گوگل

آیا معنی sit well with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )