برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1409 100 1

sister

/ˈsɪstər/ /ˈsɪstə/

معنی: دختر، پرستار، خواهر، همشیره، دختر تارک دنیا، خواهری کردن
معانی دیگر: باجی، جفت، همجور، همتا، قرینه، (عامیانه - به ویژه در خطاب) خواهر، خانم، وابسته، پیوسته، خواهر ناتنی، ناخواهری (half sister دقیق تر است)، رجوع شود به: stepsister، (در مورد دو زن) دوست صمیمی، دوست خواهروار، sister-in-law رجوع شود به:، (در برخی انجمن های زنانه) هم عضو، (معمولا s بزرگ) راهبه، خواهر روحانی، (انگلیس) سر پرستار

بررسی کلمه sister

اسم ( noun )
(1) تعریف: a female having the same parents as another person.

(2) تعریف: a female who is bound to another or others by common interests, loyalties, or ancestors.

(3) تعریف: something considered feminine and connected as if by a family bond to another, such as a ship or one of the mythical Fates.

(4) تعریف: a female member of a religious order; nun. (abbr.: Sr.)

واژه sister در جمله های نمونه

1. sister organizations
سازمان‌های وابسته به هم

2. her sister has an appealing personality
خواهرش شخصیت دلپذیری دارد.

3. his sister is cute though not really beautiful
خواهرش خیلی خوشگل نیست ولی بانمک است.

4. his sister is quite a looker!
خواهر او لعبتی است‌!

5. his sister is very homely
خواهرش خیلی بی‌ریخت است.

6. my sister clattered the spoons back into the drawer
خواهرم دوباره قاشق‌ها را با سر و صدای زیاد توی کشو ریخت.

7. my sister is quite a hand at sewing
خواهرم در دوزندگی کاملا چیره‌دست است.

8. my sister pari is a nurse
خواهر من پری پرستار است.

9. my sister pari is knitting gloves for me
خواهرم پری دارد برایم دستکش می‌بافد.

10. my sister spread her arms and gave me a hug
خواهرم دست‌های خود را از هم گشود و مرا در آغوش گرفت.

11. my sister wrapped her arms around the baby
خواهرم بازوان خود را دور کودک حلقه کرد.

12. the sister to this candlestick has been stolen
جفت این شمعدانی را دزدیده‌اند.

...

مترادف sister

دختر (اسم)
maid , gill , daughter , girl , gal , sissy , wench , sister , lass , lassie , girlie , periwinkle , quean , sis
پرستار (اسم)
nurse , foster-mother , sister
خواهر (اسم)
sissy , sister , foster-sister
همشیره (اسم)
sister
دختر تارک دنیا (اسم)
sister
خواهری کردن (فعل)
sister

معنی عبارات مرتبط با sister به فارسی

زن برادر، خواهرشوهر، جاری، زن برادر زن، خواهر زن
خواهررضاعی، خواهرشیری، همشیره
ناخواهری، خواهر ناتنی، خواهراندر، خواهربطنی
گوزن ماده دو ساله
(خودمانی - قدیمی) روزنامه نگار (به ویژه زن) که درباره ی امور احساساتی و عشقی چیز می نویسد
(امریکا- خودمانی) ترسو، نازک نارنجی

معنی کلمه sister به انگلیسی

sister
• female sibling; nun, female member of a religious order; head nurse, chief nurse (british); close female friend; fellow woman; female advocate of feminism; fellow black woman (african-american)
• related by sisterhood; closely related, associated
• your sister is a girl or woman who has the same parents as you.
• a sister is a female member of a religious order.
• a senior female nurse who supervises a hospital ward used to be called a sister.
• a woman sometimes refers to other women as her sisters when she shares the same beliefs or aims.
• you use sister to describe a second thing that is connected with or related to something that you have just mentioned. attributive adjective here but can also be used as a count noun with a possessive. e.g. the city shows every sign of outgrowing its sister.
sister bell
• bell that was ordered in 1752 from england to replace the damaged liberty bell (was displaced by the replacement bell built by pass and stow)
sister company
• one of several companies that are governed by one parent company
sister german
• sister born from the same parents
sister in law
• your sister-in-law is the sister of your husband or wife, or the woman who is married to your brother or to your wife's or husband's brother.
sister ship
• twin ship, another ship of the same type
big sister
• older sister (who protects the younger)
foster sister
• sister who was raised in a family but not related by birth
half sister
• your half-sister is a girl or woman with either the same mother or the same father as you.
...

sister را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

arezoo
خواهر
نیوشارستمي
You didn't listen to me or your
I'm ashamed like you don't like this feeling of pity and compassion Especially if it's your sister
نه به حرف من و نه به حرف مادرت گوش دادي
شرمنده من مثل تو از اين حساي ترحم و دلسوزي خوشم نمياد
مخصوصأ اينكه خواهرت باشه 😅
tinabailari
خواهر
the girl whom you saw is my sister
دختری که دیدی خواهرم بود 💇🏻‍♂️💇🏻‍♂️

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sister
کلمه : sister
املای فارسی : سیستر
اشتباه تایپی : سهسفثق
عکس sister : در گوگل

آیا معنی sister مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )