برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1390 100 1

significance

/sɪgˈnɪfɪkəns/ /sɪɡˈnɪfɪkəns/

معنی: معنی، اهمیت، مفهوم، مفاد، قدر
معانی دیگر: مهندی، دربایی، بایستگی، چم، آرش، فحوا، مقصود

بررسی کلمه significance

اسم ( noun )
(1) تعریف: importance; consequence.
مترادف: consequence, import, importance, moment
متضاد: insignificance
مشابه: account, emphasis, gravity, magnitude, meaning, note, pith, point, weight

- The fact that the suspect was left-handed had significance for the police.
[ترجمه ترگمان] این واقعیت که این مظنون چپ‌دست است، برای پلیس اهمیت داشت
[ترجمه گوگل] واقعیت این است که مظنون دست چپ دست به پلیس اهمیت داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- July 4, 1776 is a date of great significance for the American people.
[ترجمه ترگمان] ۴ ژوییه ۱۷۷۶ یک تاریخ مهم برای مردم آمریکا است
[ترجمه گوگل] 4 ژوئیه 1776 اهمیت زیادی برای مردم آمریکا دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She sold her engagement ring as it no longer had any significance for her.
[ترجمه ترگمان] حلقه نامزدی را همان طور که دیگر برایش مهم نبود، فروخت
[ترجمه گوگل] او حلقه تعاونی خود را فروخت، چون دیگر برای او اهمیتی نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه significance در جمله های نمونه

1. the significance of oil in our economy
اهمیت نفت در اقتصاد ما

2. a matter of utmost significance
یک موضوع دارای اهمیت بسیار

3. can you explain the significance of this part of the contract?
آیا می‌توانی فحوای این قسمت از قرارداد را توضیح بدهی‌؟

4. he slurred over the significance of the letter
اهمیت آن نامه را نادیده گرفت.

5. he was expounding on the religious significance of some biblical poems
او اهمیت مذهبی برخی از شعرهای انجیل را نشان می‌داد.

6. his talent invests even the ordinary things of life with significance
قریحه‌ی او حتی چیزهای عادی زندگانی را دارای اهمیت می‌کند.

7. I don't attach any importance/significance to these rumours.
[ترجمه نازنین] من هیچ اهمیتی برای این شایعات قائل نیستم|
[ترجمه ترگمان]من اهمیت \/ اهمیتی به این شایعات ندارم
[ترجمه گوگل]من هیچ اهمیتی برای این شایعات ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف significance

معنی (اسم)
abstract , meaning , sense , significance , implication , signification , point , reality , spirit , intent , innuendo , essence , idea , ideal , moral , peculiar charm
اهمیت (اسم)
matter , significance , emphasis , stress , circumstance , gravity , magnitude , moment , pith , valor , importance , dimension , notability
مفهوم (اسم)
hang , substance , meaning , sense , significance , implication , signification , effect , intention , purport , notion , concept , contents , tenor , raison d'etre
مفاد (اسم)
substance , meaning , sense , significance , signification , content , intent , purport , context , contents , tenor , text , contexture , raison d'etre
قدر (اسم)
significance , value , valence , valency , deal , quantity , magnitude , cost , importance , esteem

معنی significance در دیکشنری تخصصی

significance
[ریاضیات] معنی دار بودن، مفهوم، معنی، اعتبار، معنی دار، اهمیت
[صنعت] سطح اهمیت ، حدود اهمیت - یک سطح اهمیت که برای آزمایش احتمال خروجی های تصادفی انتخاب می شود ؛ همچنین با ریسک که به عنوان خطای بیان می شود مرتبط است، که نشان دهنده احتمال خطای تصمیم است.
[ریاضیات] سطح معنی دار بودن
[آمار] سطح معنی دار بودن
[ریاضیات] سطح معنی دار بودن آزمون
[آمار] سطح معنی دار بودن آزمون
[ریاضیات] احتمال معنی دار بودن
[آمار] احتمال معنی دار بودن
[آمار] آزمون معنی دار بودن
[زمین شناسی] سطح معنی دار بودن
[ریاضیات] سطح تشخیص، سطح معنادار بودن، سطح معنی دار بودن
[آمار] سطح معنی دار بودن
[آب و خاک] سطح معنی دار بودن
[ریاضیات] اهمیت نهایی
[ریاضیات] آزمون معنی دار بودن
[آمار] آزمون معنی دار بودن

معنی کلمه significance به انگلیسی

significance
• importance, consequence; meaning, sense; quality of having meaning
• the significance of something is its importance or special meaning.
significance test
• method for determining the strength and genuineness of the results of a statistical check (statistics)
cardinal significance
• great importance
level of significance
• probability that the correct result will occur outside of a confidence interval (statistics)
statistical significance
• receipt of clear results that cannot be random from a statistical standpoint

significance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

F...
Importance
اهمیت
Ali taheri
The significance of language
Dino
مهم بودن، با اعتبار
Amir Mahdi Amiri
با اعتبار
میثم علیزاده
1. اهمیت، قدر
2. مفهوم
محمد رومزی
اهمیت
معناداری
با معنی بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی significance
کلمه : significance
املای فارسی : سیگنیفیکنک
اشتباه تایپی : سهلدهبهزشدزث
عکس significance : در گوگل

آیا معنی significance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )