برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

sign language

/ˈsaɪnˈlæŋɡwədʒ/ /saɪnˈlæŋɡwɪdʒ/

زبان لال ها، زبان اشاره، زبان ایمایی، نمارگان، نشان زبان، زبان علامات، زبان مخصوص کرها، مکالمه با اشاره

بررسی کلمه sign language

اسم ( noun )
• : تعریف: a system of manual configurations and motions used as a language for the deaf.

واژه sign language در جمله های نمونه

1. Her son used sign language to tell her what happened.
[ترجمه ترگمان]پسر او از زبان اشاره استفاده کرد تا به او بگوید چه اتفاقی افتاده‌است
[ترجمه گوگل]پسرش با استفاده از زبان اشاره به او گفت که چه اتفاقی افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She tried to explain by means of sign language.
[ترجمه elnaz] او سعی کرد با استفاده از زبان اشاره توضیح دهد
|
[ترجمه ترگمان]سعی کرد با زبان ایما و اشاره توضیح بدهد
[ترجمه گوگل]او سعی کرد با استفاده از زبان نشانه توضیح دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All our staff have been instructed in sign language.
[ترجمه ترگمان]همه کارکنان ما به زبان اشاره آموزش‌دیده اند
[ترجمه گوگل]تمام کارکنان ما در زبان اشاره یاد گرفته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She ...

معنی عبارات مرتبط با sign language به فارسی

(آموزش کرها و لال ها) زبان اشاره ی امریکایی، نشانزبان امریکایی

معنی کلمه sign language به انگلیسی

sign language
• deaf-mute language, communication via hand movements
• sign language is a way of communicating using special movements of your hands and arms, rather than your voice.

sign language را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sina_dali
زبانه اشاره
tinabailari
زبان اشاره
She can't hear or talk, she uses sign language for communication 💱
او نمی‌تواند بشنود یا صحبت کند، او از زبان اشاره برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند
Reza
علامت اشاره
زبان اشاره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی sign language

کلمه : sign language
املای فارسی : ساین لنگویج
اشتباه تایپی : سهلد مشدلعشلث
عکس sign language : در گوگل

آیا معنی sign language مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )