برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1732 100 1
شبکه مترجمین ایران

shy

/ˈʃaɪ/ /ʃaɪ/

معنی: ازمایش، پرتاب، رموک، خجول، کمرو، محجوب، خجالتی، ترسو، خجل، رم کردن، از جا پریدن، پرت کردن
معانی دیگر: پرآزرم، زودشرم، (جانور) رموک، رمو، یکه خوردن، کمرویی کردن، محتاط شدن، خود را عقب کشیدن، منصرف شدن، کم آوردن، کم داشتن، خجولانه، با کمرویی، مواظب، ملاحظه کار، پیرانگر، (به ویژه گیاه) کم بار، بد میوه، (امریکا - خودمانی - پوکر) بدهکار، (با: on یا of) دارای کمبود پول، انداختن، شوت کردن، (عامیانه) آزمودن، انجام دادن

بررسی کلمه shy

صفت ( adjective )
حالات: shier, shyer, shiest, shyest
(1) تعریف: reserved or ill at ease with other people; bashful.
مترادف: bashful, diffident, reserved, timid
متضاد: bold, confident, obtrusive
مشابه: chary, demure, ill at ease, introvert, meek, reticent, retiring, self-conscious

(2) تعریف: easily startled or frightened; timid.
مترادف: skittish, timid, timorous, tremulous
متضاد: bold
مشابه: coy, fearful, jumpy, mousy, nervous

(3) تعریف: wary or suspicious.
مترادف: cautious, chary, distrustful, leery, suspicious, wary
متضاد: trustful
مشابه: anxious, apprehensive, uneasy

(4) تعریف: deficient or falling short of an expected or necessary amount or number.
مترادف: lacking, scant, short, under
مشابه: deficient, wanting

- a team that is shy a few players
[ترجمه امیرحسین] تیمی که چند بازیکن کم دارد.|
[ترجمه ترگمان] تیمی که از چند بازیکن شرمگین باشد
[ترجمه گوگل] یک تیم که چند بازیکن خجالتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه shy در جمله های نمونه

1. a shy and inward person
آدم کم رو و تودار

2. a shy horse
اسب رموک

3. a shy young woman
زنی جوان و محجوب

4. fight shy of
دوری کردن (از شخص یا چیز)،احتراز کردن

5. i am too shy to ask him for money
اصلا رویم نمی‌شود از او پول بخواهم.

6. once bitten, twice shy
مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

7. once bitten, twice shy
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

8. my neighbor was quiet, shy and antisocial
همسایه‌ام آرام و خجالتی و عزلت گرای بود.

9. we are still five dollars shy
هنوز پنج دلار کم داریم.

10. As a teenager I was painfully shy.
[ترجمه Milori] به عنوان یک نوجوان به طور دردناکی خجالتی بودم|
[ترجمه ترگمان]به عنوان یک نوجوان به طرز دردناکی خجالتی بودم
[ترجمه گوگل]به عنوان یک نوجوان من دردناکه خجالتی بود
[ترجمه شما] ...

مترادف shy

ازمایش (اسم)
test , assay , temptation , experiment , shy , trial , testing , tryout , try , exam , examination , experience , examen , experimentation , probation , screening
پرتاب (اسم)
put , toss , projection , shy , tilt , jet , pitch , shove , throw , fling , casting , hurl , jaculation , pounce
رموک (صفت)
shy
خجول (صفت)
shy , bashful , blushful , shamefaced , self-conscious
کمرو (صفت)
sham , weak , shy , chicken-hearted , bashful , shamefaced , timid , coy , cagey , meticulous , sheepish , blate , cagy , chary , chicken-livered , unassertive
محجوب (صفت)
shy , bashful , timid , unobtrusive , diffident , decent , blate , unassertive
خجالتی (صفت)
embarrassed , shy , bashful , shamefaced , self-conscious , timid , coy
ترسو (صفت)
captive , shy , yellow , chicken-hearted , bashful , shamefaced , timid , meticulous , sheepish , timorous , skittish , pusillanimous , chicken-livered , lily-livered , gun-shy , poor-spirited , pigeon-hearted , weak-hearted
خجل (صفت)
ashamed , confused , embarrassed , shy
رم کردن (فعل)
start , shy , boggle
از جا پریدن (فعل)
start , shy
پرت کردن (فعل)
precipitate , toss , shy , launch , throw , fling , hurl , hurtle , flounce , jaculate

معنی عبارات مرتبط با shy به فارسی

بیزار از دوربین، کسی که دوست ندارد از او عکس یا فیلم بگیرند
ترسیده (از صدای تیر)، اسلحه ترس، ترسو و مظنون (به واسطه ی تجربه ی بد)، مار گزیده (که از ریسمان می ترسد)، ترسنده ازصدای تفنگ درگفتگوی ازتوله شکاری
مارگزیده ازریسمان سیاه وسفیدمی ترسد
مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

معنی کلمه shy به انگلیسی

shy
• sudden start; quick throw, sudden toss; experiment, attempt (slang); taunt, jeer, sneer (slang)
• move suddenly; draw away suddenly, recoil; throw quickly, fling, toss
• bashful; timid, easily frightened; wary, distrustful; lacking, short, deficient
• a shy person is nervous and uncomfortable with other people.
• animals that are shy avoid humans and are easily frightened by them.
• if you are shy of doing something, you are unwilling to do it because you are afraid of what might happen.
• when a horse shies, it moves suddenly because it is frightened.
• if one thing or number is shy of another, it is almost at the same level or amount, but not quite.
• to fight shy of something: see fight.
• if you shy away from doing something, you avoid doing it, often because you are afraid or not confident enough.
camera shy
• unwilling or disliking to have one's photograph taken, reluctant to be filmed
• someone who is camera-shy is nervous and uncomfortable about being filmed or about having their photograph taken.
coconut shy
• a coconut shy is a stall at a fair where you throw balls at coconuts on stands. if you knock one off, you win a prize.
once bitten twice shy
• one who has been hurt in the past will be doubly careful in the future
work shy
• a work-shy person is lazy and does not want a job.

shy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahdis
Expriment
Maryam💞
خجالتی٫کم رو
Farnia
خجالتی،کم رو،گوشه گیر
قادرمهدیپور
یعنی خجالتی
علی
خجالتی
sob
The old woman at the center of elderly is very shy

SANA
shy یعنی کم رو یا خجول و خجالتی
d.s
خجالت کشیدن
پريسا
تعارفي
Matin
خجالتی، کم رو
فاطمه
خجول
میلاد علی پور
تعارف کردن، تعارفی بودن، تعارف به خرج دادن، تعارف داشتن
tinabailari
He is a shy kid and never asks for anything 🦁
او بچه‌ای خجالتی است و هیچ گاه چیزی درخواست نمی‌کند
لیلی موسوی
دچار کمبود(آمریکایی محاوره‌ای)
اهورا
خجالتی بودن
مونا پ
کم رو ، خجالتی
A
خجالت کشیدن
محمد ولی زاده
Nervous or uncomfortable about meeting and speaking to people; showing that sb feels like this:she's very shy with strangers
M
کم رو. خجالتی
H
خجالتی یا ترسو
Ho..
خجالتی، کم رو،گوشه گیر،
Amir
خجالتی
Amir
خجالتی
Nasim
خجالتی
جمله ی پیشنهادی=children can be shy with people they dont know
معنی=کودکان در حضور افرادی که نمیشناسند،می توانند خجالتی باشند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی shy

کلمه : shy
املای فارسی : شئ‌
اشتباه تایپی : ساغ
عکس shy : در گوگل

آیا معنی shy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )