برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

shut

/ˈʃət/ /ʃʌt/

معنی: مسدود، بسته، پایین اوردن، بسته شدن، تعطیل کردن، تعطیل شدن، برهم نهادن، جوش دادن، بستن، مسدود کردن
معانی دیگر: گرفتن، کیپ کردن، محبوس کردن، زندانی کردن، از رفت و آمد جلوگیری کردن، عبور و مرور را قطع کردن، عمل بستن، بسته بودن، انسداد

بررسی کلمه shut

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: shuts, shutting, shut
(1) تعریف: to close (a door, window, or the like).
مترادف: close
متضاد: open
مشابه: fasten, seal, secure

(2) تعریف: to close (a book or the like) by folding the parts together.
مترادف: close
متضاد: open
مشابه: fold

(3) تعریف: to cause (a business or the like) to stop operating.
مترادف: close
متضاد: open, set up

(4) تعریف: to put into a particular confined place.
مترادف: confine, enclose
متضاد: free
مشابه: barricade, cage, coop up, corral, fence, impound, imprison, incarcerate, lock in, pen, restrict

- The burglars shut him in the closet.
[ترجمه ترگمان] دزدها او را در کمد حبس کردند
[ترجمه گوگل] سرقت ها در گنجه بسته شده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
عبارات: shut down, shut off, shut up
• : تعریف: to move or be moved into a closed position.
مترادف: close
متضاد: open
مشابه: fasten, fold, lock

واژه shut در جمله های نمونه

1. shut the bottle top tightly
در بطری را کیپ کن.

2. shut up, woman!
خفه‌شو،زنکه‌!

3. shut your trap and listen!
خفه شو و گوش بده‌!

4. shut (or slam) the door on someone's face
با کسی ترک صحبت یا مراوده کردن،در را توی روی کسی بستن

5. shut down
1- بستن،تعطیل

6. shut in
محاصره کردن،دور (چیزی را) گرفتن،احاطه کردن

7. shut of
(محلی) خلاص (از شر چیزی)،رها

8. shut off
1- منزوی کردن،جدا کردن 2- (لوله یا شیر یا مجرا) مسدود کردن،بستن

9. shut one's eyes to
از نگاه کردن به چیزی یا فکر کردن درباره‌ی آن خودداری کردن،چشم بر بستن

10. shut out
(صدا یا منظره و غیره) سد کردن،جلوگیری کردن،راه ندادن،(ورزش) امتیاز ندادن

11. shut up
1- زندانی کردن،حبس کردن 2- (راه یا در و غیره) مسدود کردن،بستن 3- (عامیانه) حرف نزدن،دهان فروبستن،مانع صحبت یا بیان‌شدن 4- (به صورت امر) خفه شو!،ساکت‌!

12. shut up like a clam
(عامیانه) ناگهان از سخن باز ایستادن،از گفتن خودداری کردن

13. shut up shop
...

مترادف shut

مسدود (صفت)
closed , shut , barred
بسته (صفت)
solid , bound , connected , closed , shut , barred , frozen , pent
پایین اوردن (فعل)
bate , shut , lower , pull down , disrate
بسته شدن (فعل)
shut , shut down , closure , set in
تعطیل کردن (فعل)
stop , shut , shut down , prorogate , prorogue , vacate
تعطیل شدن (فعل)
shut , shut down , prorogate , prorogue
برهم نهادن (فعل)
shut
جوش دادن (فعل)
shut , weld , solder , vulcanize
بستن (فعل)
close , truss , attach , ban , impute , bar , stick , connect , colligate , bind , hitch , seal , clog , assess , tie up , choke , shut , shut down , block , fasten , belt , bang , pen , shut off , tighten , blockade , hasp , clasp , knit , jam , wattle , plug , congeal , curdle , curd , jell , lock , coagulate , cork , spile , picket , padlock , ligate , obturate , occlude , portcullis , posset , switch on
مسدود کردن (فعل)
close , bar , clog , choke , shut , block , barricade , shut off , caulk , blank out , jam , calk , stopper , foreclose , scotch , head back , mure , obstruct , obturate , occlude , oppilate , portcullis , stopple

معنی عبارات مرتبط با shut به فارسی

1- بستن، تعطیل، 2- (ابر یا تاریکی یا مه و غیره) فراگرفتن 3- (کامپیوتر) خاموش کردن، بستن، تعطیل شدن، بسته شدن
(خودمانی) خواب
محاصره کردن، دور (چیزی را) گرفتن، احاطه کردن، بستری، بیمارستانی، زمین گیر، منزوی، کم معاشرت، تنهایی دوست، حبس کردن، مری­ بستری
(محلی) خلاص (از شر چیزی)، رها
1- منزوی کردن، جدا کردن 2- (لوله یا شیر یا مجرا) مسدود کردن، بستن، (هر چیزی که جریان آب یا گاز یا برق و غیره را قطع کند) بندآور، سویچ، شیر، مسدود کردن، قطع کردن
از نگاه کردن به چیزی یا فکر کردن درباره ی آن خودداری کردن، چشم بر بستن
(صدا یا منظره و غیره) سد کردن، جلوگیری کردن، راه ندادن، (ورزش) امتیاز ندادن، ورزش پوان نیاوردن، باختن
با کسی ترک صحبت یا مراوده کردن، در را توی روی کسی بستن
خفه شودهنتو ببند
1- زندانی کردن، حبس کردن 2- (راه یا در و غیره) مسدود کردن، بستن 3- (عامیانه) حرف نزدن، دهان فروبستن، مانع صحبت یا بیان شدن 4- (به صورت امر) خفه شو!، ساکت !، باعک وقفه در تکلم شدن، خفه کردن، امر خفه شو
(عامیانه) ناگهان ...

معنی shut در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] بستن ، برهم نهادن ، بسته ، مسدود
[مهندسی گاز] بستن ، ازکارانداختن ، بسته شدن
[زمین شناسی] توقف ، از کار اندازی
[زمین شناسی] مدار توقف ساز
[نفت] فشار ته چاه بسته
[نفت] فشار ساکن ته چاه بسته
[عمران و معماری] ارتفاع از کاراندازی
[معدن] ارتفاع در حالت بسته (آبکشی)
[پلیمر] افشانک مسدود شونده
[عمران و معماری] شیر قطع جریان
[نفت] شیر قطع و وصل

معنی کلمه shut به انگلیسی

shut
• close, move to a closed position; block, obstruct; lock, bolt; confine; cease operation, halt activity
• closed, fastened
• if you shut something such as a door or window, or if it shuts, it closes. verb here but can also be used as a predicative adjective. e.g. the windows were all shut. you have to hold the trigger to keep it shut.
• if you shut your eyes, you lower your eyelids so that you cannot see. verb here but can also be used as a predicative adjective. e.g. he lay with his eyes shut.
• if you shut your mouth, you place your lips close together.
• when a shop or other business shuts, or when the owner shuts it, it is closed and you cannot go into it until it opens again. verb here but can also be used as a predicative adjective. e.g. i'm afraid all the pubs will be shut.
• if you shut something away, you keep it in a place where people cannot see it.
• if a factory or business is shut down, it closes and stops working.
• if an engine shuts down or if you shut it down, it stops working altogether, sometimes only for a short time.
• see also shutdown.
• if someone shuts you in a room or other confined space, they close the door so that you cannot leave.
• if you shut yourself in a room, you stay in there and make sure nobody else can get in.
• if you shut someone or something out, you prevent them from getting into a place.
• if you shut out a thought or a feeling, you stop yourself thinking about it or feeling it.
• if you shut up, you stop talking; an informal expression.
• if someone shuts you up, they prevent you from talking; an informal expression.
• if you are shut up in a building, room, or other confined space, you are kept there and cannot get out; an informal expression.
shut a person in prison
• imprison someone, lock someone away in jail
shut down
• close; ...

shut را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
Just shut up and get on with your work
حدیث ایران
بستن- برهم نهادن
ایرزاد
shut
این واژه ای هند و اروپایی است و با واژهء گُشودن همریشه میباشد:
گُشودَن:گُ- شود-اَن
گُ : پیشوند به مینهء از هم باز شدن
شود: بستن
اَن:پسوند انجان کار
shut = شودَن ، شاییدن
N. Z. M
خفه

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی shut

کلمه : shut
املای فارسی : شوت
اشتباه تایپی : ساعف
عکس shut : در گوگل

آیا معنی shut مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )