برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

shortsightedness

واژه shortsightedness در جمله های نمونه

1. Many people accused the government of short-sightedness.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مردم دولت را به دلیل sightedness متهم کرده‌اند
[ترجمه گوگل]بسیاری از مردم، دولت کوتاه مدت را متهم کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Jack had been excused from military service on account of short-sightedness.
[ترجمه ترگمان]جک به خاطر sightedness از خدمت نظام معاف شده بود
[ترجمه گوگل]جک به خاطر کوتاه بودن از خدمات نظامی منع شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Researchers have discovered that short-sightedness and high IQs seem to go together in children.
[ترجمه ترگمان]محققان دریافته اند که sightedness و IQs به نظر می‌رسد که با هم در کودکان به سر می‌برند
[ترجمه گوگل]محققان کشف کرده اند که بینایی کوتاه مدت و میزان IQ بالا به نظر می رسد در کودکان به هم متصل شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Thanks to the government's short-sightedness, our hospitals are very short of cash.
[ترجمه ترگمان]با توجه به ضعف دولت، بیمارستان‌ها ...

معنی کلمه shortsightedness به انگلیسی

shortsightedness
• myopia, inability to see distant objects clearly; quality of lacking foresight, heedlessness

shortsightedness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
کوته بینی؛ نزدیک بینی؛ بی‌بصیرتی؛ کوته نظری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی shortsightedness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )