برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

shine

/ˈʃaɪn/ /ʃaɪn/

معنی: فروغ، تابش، برق، پرتو، روشنی، سو، درخشش، پرتلالوء، براقی، منور کردن، نورافشاندن، تابیدن، درخشیدن، روشن شدن، براق کردن
معانی دیگر: فروزیدن، نورافشانی کردن، جلوه کردن، (ذوق انسان و غیره) گل کردن، برجسته بودن، تجلی کردن، آشکار شدن، نمود کردن، نمودار شدن، (نور) تاباندن، انداختن، افکندن، جلا انداختن، (کفش و غیره) واکس زدن و براق کردن، برق زدن، شید، فروزش، پرنگ، جلال، درخشندگی، تجمل، گیرایی، هوای صاف، هوای آفتابی، آفتاب، (مخفف) shoeshine، (قدیمی - عامیانه - معمولا جمع) شوخی بدنی، گول، مسخره بازی، فروه

بررسی کلمه shine

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: shines, shining, shined, shone
(1) تعریف: to give forth or glow with either emitted or reflected light.
مترادف: beam, glow
مشابه: coruscate, glare, gleam, glisten, glitter, incandesce, luminesce, phosphoresce, radiate, scintillate, spark, sparkle, twinkle

- The moon shone on our house.
[ترجمه ترگمان] ماه در خانه ما می‌درخشید
[ترجمه گوگل] ماه در خانه ما روشن شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to show forth clearly or intensely.
مترادف: beam, radiate
مشابه: blaze, emanate, gleam, glow

- The light shone from her eyes.
[ترجمه ترگمان] نور از چشمانش درخشید
[ترجمه گوگل] نور از چشم او درخشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to become apparent.
مشابه: arise, come out, show up, surface

- Her brilliance shines through in difficult situations.
[ترجمه ترگمان] درخشندگی او در شرایط دشوار می‌درخشد
[ترجم ...

واژه shine در جمله های نمونه

1. shine up to
(امریکا - خودمانی) خود شیرینی کردن،چاپلوسی کردن،شیره مالی کردن

2. the shine of rustam's sword
برق شمشیر رستم

3. the shine of the lantern signaled the sentries' approach
نور فانوس حاکی از نزدیک شدن قراول‌ها بود.

4. the shine of the setting sun
درخشش خورشید در حال افول

5. to shine shoes
کفش واکس زدن

6. take a shine to someone
(خودمانی) از کسی خوش آمدن،(به کسی) علاقه‌مند شدن

7. come rain or (come) shine
چه باران بیاید چه آفتابی باشد،هر طور که شده

8. ferdowsi's poetry has kept its shine for more than a thousand years
شعر فردوسی بیش از هزار سال است که جلوه‌های خود را حفظ کرده است.

9. his talents enabled him to shine at dinner parties
استعدادهای او موجب می‌شد که در مهمانی‌های شام درخشندگی داشته باشد.

10. the dining table had an unusual shine
میز ناهارخوری جلای فوق‌العاده‌ای داشت.

11. we will go come rain or shine
چه هوا بارانی باشد چه آفتابی خواهیم رفت.

12. as he talked, his eyes began to shine
حرف که می‌زد چ ...

مترادف shine

فروغ (اسم)
shine , blaze , luminosity
تابش (اسم)
light , brilliance , flame , glow , shine , sheen , irradiance , radiation , irradiancy , effulgence , glint , glitter , coruscation
برق (اسم)
brilliance , power , sparkle , scintillation , shine , sheen , electricity , lightning , flash , glaze , glint , levin , flashover , pyrogen
پرتو (اسم)
light , beam , shaft , ray , radiance , shine , radiancy , rayon
روشنی (اسم)
clarification , shine , irradiance , irradiancy , lucidity , perspicuity , clarity , expressiveness , glim
سو (اسم)
light , side , direction , shine
درخشش (اسم)
spangle , sparkle , scintillation , shine , luminosity , luster , glitter , eclat , fulguration
پرتلالوء (اسم)
shine , glisten , glare
براقی (اسم)
gloss , shine
منور کردن (فعل)
shine , irradiate , illuminate
نورافشاندن (فعل)
shine
تابیدن (فعل)
glow , radiate , fold , shine , eradiate , twist , coruscate , sun , glint , glitter
درخشیدن (فعل)
lighten , glory , star , ray , shine , sheen , luster , coruscate , glint , glisten , glitter , glister , scintillate , lamp
روشن شدن (فعل)
open , become clear , shine , kindle
براق کردن (فعل)
shine , buff , polish , glaze

معنی عبارات مرتبط با shine به فارسی

(امریکا - خودمانی) خود شیرینی کردن، چاپلوسی کردن، شیره مالی کردن
روشنایی خاکستری
چه باران باشد چه افتاب

معنی کلمه shine به انگلیسی

shine
• radiance, glow; luster, sheen; sunny weather, pleasant weather; act of polishing shoes
• make glimmer, cause to shine; gleam, sparkle; radiate, emit light; excel, do well; polish (shoes, silverware, etc.)
• when the sun or a light shines, it gives out bright light.
• if you shine a torch or lamp somewhere, you point its light there.
• something that shines is very bright, usually because it is reflecting light.
• if someone's eyes shine, their eyes show that they are very happy and excited.
• someone who shines at a skill or activity does it very well.
• if something takes the shine off a victory or success, it makes it seem less impressive or enjoyable.
• see also shone.
shine in society
• be remarkable within a society, stand out in a society
shine someone down
• surpass someone, do better than someone
shine up to
• try to make friends with, flirt with, come on to
metallic shine
• radiance similar to that produced by a metal
rain or shine
• in all weather, no matter what the weather is like

shine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
جلوه گری
HJZ
درخشيدن،درخشش
⁹999
برای مثال
blue and white lights ,shone ,on the faces
shone زمان گذشته ی shine هست ویه معنی:
چراغ های آبی و سفید می درخشیدند در صورت انها
الهه
نور درخشان
tinabailari
تابیدن
every morning , the sun shines in my bedroom window
هر روز ، خورشید به پنجره اتاقم میتابد㊙️
مینا عنایتی
درخشیدن.
Rambo
Shine=درخشش،درخشیدن
Rambo
Shine=درخشیدن،درخشش
Shone=درخشید.گذشته و اسم shine
حمید رضا اثنی عشری
به معنی واردعمل شدن .. مثلا:
this is where the lawyer shines
اینجاست که وکیل وارد عمل میشه .
حسین حسین قلی
به چراییِ هندواُروپایی بودن هر 2 زبان انگلیس وفارسی ، چم این واژه = شید - نمونه اَش در : خورشید که خور شید
حسین حسین قلی
اَز خور شید ساخته شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shine

کلمه : shine
املای فارسی : شاین
اشتباه تایپی : ساهدث
عکس shine : در گوگل

آیا معنی shine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )