برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

shelter

/ˈʃeltər/ /ˈʃeltə/

معنی: حمایت، پناه، پناه گاه، ساباط، جان پناه، سپنج، یتیم خانه، پناه دادن، محافظت کردن، منزل دادن
معانی دیگر: گریختگاه، سرپناه، اندخسگاه، اندخسواره، جانبوز، پاساد، مامن، گریز، پناهندگی، (ابزار موسیقی و غیره) جلد، پوشانه، حفظ کردن، مصون داشتن، ایمن داشتن، حمایت کردن، زیر بال خود گرفتن، اندخسیدن، پناه بردن، پناه جستن، در خود داشتن، جادادن، ماوا بودن، محافظت

بررسی کلمه shelter

اسم ( noun )
(1) تعریف: a place, such as a structure, that provides protection from danger, weather, or the like; refuge.
مترادف: cover, harbor, haven, refuge
مشابه: camp, housing, mission, rest

- There's a shelter at the bus stop where we can get out of the rain.
[ترجمه مجید] یک پناهگاه در ایستگاه اتوبوس وجود دارد که ما می توانیم از بارش باران رها شویم
|
[ترجمه ترگمان] یه سرپناهی در ایستگاه اتوبوس هست که بتونیم از بارون بیرون بریم
[ترجمه گوگل] یک پناهگاه در ایستگاه اتوبوس وجود دارد که ما می توانیم از باران خارج شویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- When the air raid alarm sounded, they headed for the shelter.
[ترجمه مجید] وقتی زنگ هشدار هواپیما به صدا در آمد، آنها برای پناهگاه رفتند.|
[ترجمه ترگمان] وقتی آژیر حمله به صدا در آمد، به طرف پناه‌گاه رفتند
[ترجمه گوگل] ...

واژه shelter در جمله های نمونه

1. a shelter for the homeless
پناهگاه بی‌خانمان‌ها

2. an instrument shelter
پوشانه‌ی ساز

3. to seek shelter from the rain
برای فرار از باران پناه جستن

4. to take shelter
پناه جستن

5. an air raid shelter
پناهگاه حمله‌ی هوایی

6. if it rains, shelter under a tree
اگر باران بیاید به (زیر) یک درخت پناه ببر.

7. those rocky shores shelter a peaceful bay
در آن کرانه‌های پر صخره خلیج با صفایی وجود دارد.

8. the trees offered good shade and shelter
درختان سایه و سرپناه خوبی بودند.

9. when shooting started, we raced toward the shelter
وقتی که تیراندازی شروع شد به طرف پناهگاه دویدیم.

10. there are thousands of people wanting food and shelter
هزاران نفر از مردم،فاقد خوراک و منزل هستند.

11. we were tired and hungry and they gave us shelter
ما خسته و گرسنه بودیم و آنها به ما پناه دادند.

12. Provision of shelter was their main concern.
[ترجمه ترگمان]تامین سرپناه، نگرانی اصلی آن‌ها بود
...

مترادف shelter

حمایت (اسم)
aid , shelter , defense , vindication , aegis , protection , patronage , lee
پناه (اسم)
shelter , asylum , blind , sconce , refuge , awning , bulwark , safeguard , guard , coverture
پناه گاه (اسم)
burrow , shelter , stronghold , sanctuary , asylum , harbor , refuge , awning , harborage , blindage , hovel , covert , howff , resort
ساباط (اسم)
shelter , tent , awning , sunshade , covered passage , covered gallery , lean-to
جان پناه (اسم)
shelter , parapet , trench , defilade , turret , mantelet
سپنج (اسم)
shelter , hut , hovel
یتیم خانه (اسم)
shelter , orphanage
پناه دادن (فعل)
house , ensconce , shelter , harbor , refuge , fence , embower
محافظت کردن (فعل)
shelter , defend , guard
منزل دادن (فعل)
house , accommodate , home , lodge , roof , shelter

معنی عبارات مرتبط با shelter به فارسی

خیمه ی دو نفره، خیمه ی سربازی
(امریکا) سرمایه گذاری در زمینه هایی که مشمول مالیات نیست یا از مالیات می کاهد، پناه مالیاتی

معنی shelter در دیکشنری تخصصی

shelter
[عمران و معماری] پناهگاه - آلونک - سرپناه
[خاک شناسی] کمربندحفاظتی
[آب و خاک] بادشکن(کمربند حفاظتی)
[زمین شناسی] تخلخل پناهگاهی - حفره هایی هستند که به صورت پناهگاهی در زیر دانه های درشت باقی می مانند به عنوان مثال وقتی صدف دو کفه ای یا براکیوپود به صورت محدب در رسوبات قرار گیرد، قسمت زیر صدف به صورت حفره باقی می ماند.

معنی کلمه shelter به انگلیسی

shelter
• refuge, secure location, protected place; protection, safety; building which temporarily houses homeless people or animals
• give refuge, provide a safe haven; seek protection; protect, defend, screen, cover
• a shelter is a small building or covered place constructed to protect people from bad weather or danger.
• if a place provides shelter, it provides protection from bad weather or danger.
• if you shelter in a place, you stay there and are protected from bad weather or danger.
• if a place or thing is sheltered by something, it is protected by it from wind and rain.
• if you shelter someone, you hide them when people are looking for them.
shelter tent
• type of small tent for 2 people
air raid shelter
• bunker used to protect from bombs during an aerial attack
battered women's shelter
• institution providing shelter for women physically abused by their spouses
bomb shelter
• bunker used to protect against bomb attacks
bus shelter
• a bus-shelter is a bus stop that has a roof and at least one open side, which protects you from the rain when you are waiting for a bus.
fallout shelter
• protective structure designed to shield against radioactive residue or particles resulting from an atomic explosion
gave him shelter
• provided him with refuge or asylum; provided him with cover from the elements
provided shelter
• gave shelter, gave protection
sought shelter
• requested sanctuary, requested refuge
take shelter
• find refuge ...

shelter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
پناهگاه- مکانی مسقف از فلز
Mj
سلام . چادر ‌. مکانی که می توان به عنوان خانه هم باشد
A.A
۱- سرپناه
۲- سایه بان
محمدصادق هاونگی
عمومی = پناه گاه
هوانوردی = آشیانه هواپیماهای نظامی
Matin
پناهگاه
💖💖n.g.n💔💔
پناهگاه، جان پناه، محافظت، حمایت، محافظت کردن،پناه دادن
shelter

Definition:
To shelter is defined as to provide protection or cover

Example:
After the earthquake, the government could not provide shelter for the thousands of homeless people

Synonyms:
guard, protect, screen, defend, shield

Antonyms:
betray, expel, reject, surrender, refuse

احسان غنی
جون سالم به در بردن
Sunflower
a place giving protection from bad weather or danger.

یوسف
مکانی امن و دور از تلاتم
Asal moosavi
Solidarity
موسی
shelter(verb) = harbor(verb)
به معناهای: پناه دادن، جا دادن
akamrahimi50@gmail.com
پرورشگاه (به ندرت به این معنی میاد)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی shelter

کلمه : shelter
املای فارسی : شلتر
اشتباه تایپی : ساثمفثق
عکس shelter : در گوگل

آیا معنی shelter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )