برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1402 100 1

sheila

/ˈʃiːlə/ /ˈʃiːlə/

اسم خاص مونث

واژه sheila در جمله های نمونه

1. Sheila found some work as a secretary in an insurance company.
[ترجمه ترگمان]شیلا به عنوان یک منشی در یک شرکت بیمه کار پیدا کرد
[ترجمه گوگل]شیلا بعضی از کارها را به عنوان منشی در یک شرکت بیمه یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sheila Jones is indisposed, so the part of the Countess will be sung tonight by Della Drake.
[ترجمه ترگمان]خانم \"شیلا جونز\" مریضه، پس قسمتی از کونتس tonight با دلا Drake \"خونده میشه\"
[ترجمه گوگل]شيلا جونز ناراحت کننده است، بنابراين بخشی از کنتيس امشب توسط دلا دريک آواز میخواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sheila won this cup in the school squash championship.
[ترجمه ترگمان]شیلا این جام را در مسابقات اسکواش مدرسه برد
[ترجمه گوگل]شیلای این جام را در مسابقات قهرمانی مدرسه اسکواش برنده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sheila wore a long red dress.
[ترجمه ترگمان]شیلا لباس قرمز بلندی پوشیده بود
[ترجمه گوگل]شیلا لباس قرمز بلند داشت
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه sheila به انگلیسی

sheila
• female first name

sheila را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
(a young girl or woman (slang, Aus

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sheila
کلمه : sheila
املای فارسی : شیلا
اشتباه تایپی : ساثهمش
عکس sheila : در گوگل

آیا معنی sheila مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )